ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

housemaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *housemaster*, -housemaster-

housemaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
housemaster (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า housemaster
Back to top