ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favour*, -favour-

favour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favour (n.) ความช่วยเหลือ See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ Syn. support
favour (n.) การยกย่อง See also: การชื่นชม, การเชิดชู Syn. admiration, esteem
favour (n.) ของขวัญ See also: ของสมนาคุณ, ของที่ระลึก Syn. souvenir
favour (vt.) ชื่นชอบ See also: เชิดชู, ยกย่อง Syn. honor, value Ops. dislike, disesteem
favour (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. advocate
favour with (phrv.) ทำให้พึงพอใจกับ See also: ทำให้ยินดีกับ Syn. oblige with
favourable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favourable bias (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม
favourably (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. prosperously, victoriously
favourite (n.) คนโปรด See also: คนที่โปรดปราน Syn. darling, dear
English-Thai: HOPE Dictionary
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
favourite sonตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ชื่อเสียง (v.) get the favour of Syn. ได้หน้าได้ตา, ได้เกียรติ, Ops. เสียหน้า
ได้หน้า (v.) get the favour of Syn. ได้หน้าได้ตา, ได้เกียรติ, ได้ชื่อเสียง, Ops. เสียหน้า
ได้เกียรติ (v.) get the favour of Syn. ได้หน้าได้ตา, ได้ชื่อเสียง, Ops. เสียหน้า
พระคุณ (n.) favour See also: kindness, benevolence Syn. บุญคุณ
เล่นพวก (v.) favour one´s friend See also: give to favoritism Syn. เล่นพวกเล่นพ้อง, เล่นพรรคเล่นพวก
ครองใจ (v.) carry one´s favour See also: govern one´s heart, maintain popular morale, win the one´s heart Syn. ชนะใจ
บิณฑบาต (v.) ask as a favour Syn. ขอ, ร้องขอ, ขอร้อง
อปมงคล (n.) unfavourable condition See also: inauspicious event, unfortunate thing Syn. อวมงคล Ops. ศุภมงคล
อัปมงคล (n.) unfavourable condition See also: inauspicious event, unfortunate thing Syn. อปมงคล, อวมงคล Ops. ศุภมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.
May I ask a favour of you, Dorothy?ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม ดอโรธี?
So why don't you do her a favour and clean yourself up?ทำไมไม่ไปอาบน้ำซะหน่อย ให้แม่ดีใจบ้าง
If you would favour me with your company.ถ้าเธอจะสงเคราะห์ช่วยมาเป็นเพื่อนฉันหน่อย
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
Dear knight, I pray that you take this favour as a token of my gratitude.อัศวินที่รัก , ฉันหวังว่า คุณจะยอมรับสิ่งนี้ แทนทำขอบคุณของฉัน.
Dust your ship with this powder and the winds will favour it.โรยผงนี่ลงบนเรือของเธอนะ แล้วเดี๋ยวลมจะพาไปเอง
They did us the favour of polishing our boots.พวกเขาทำเราโปรดปรานของการขัดรองเท้าของเรา
Do us a tinsy favour and use Mr. Wynn's auxiliary monitor.ทำเราโปรดปราน tinsy และใช้จอแสดงผลช่วยนายวิลเลียม
I hope your plans in favour of Meryton will not be affectedฉันหวังจะไม่กระทบกับ แผนที่คุณจะอยู่ในแมรี่ตันนะคะ

favour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor)
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
吮癰舐痔[せんようしじ, senyoushiji] (exp) (Chinese four-character phrase) currying favour (favor); brown-nosing; bootlicking; lit
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P)
機嫌を取り結ぶ;機嫌を取結ぶ;機嫌をとり結ぶ[きげんをとりむすぶ, kigenwotorimusubu] (exp,v5b) (See 機嫌をとる,取り結ぶ・3) to curry favour with
気受け[きうけ, kiuke] (n) popularity; favor; favour
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of
特恵[とっけい, tokkei] (n,adj-no) preferential treatment; special favour or benefit; special favor or benefit
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
マイフェイバリットソング[, maifeibarittosongu] (exp) my favourite song
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality
偏頗[へんぱ, henpa] (adj-na,n) favoritism; favouritism; discrimination
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P)
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination

favour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บุญคุณ[n.] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ฉันทา[v.] (chanthā) EN: be partial to ; favour ; favor (Am.) ; bias in favour of ; bias in favor of (Am.) FR:
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
ได้หน้า[v. exp.] (dāi nā) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face FR:
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi ) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular FR:
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in FR:
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กตัญญู[adj.] (katanyū) EN: good ; dutiful ; grateful ; obliging ; knowing the done favour FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:
คะแนนเสียงสนับสนุน[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: vote in favour FR:
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak le) EN: play favoritism; favour one's friends FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[v. exp.] (lenphūak le) EN: play favoritism ; favour one's friends FR:
เลียแข้งเลียขา[v. exp.] (līa khaeng ) EN: curry favour ; curry favor (Am.) ; be an apple polisher ; fawn on FR:
นิยม[adj.] (niyom) EN: in favour of ; pro- (pref.) FR: favorable à ; pro- (préf.)
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā h) EN: decide in favour of the defendant FR:
พร[n.] (phøn) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: be fond of ; like ; have a liking for ; prefer ; favour ; favor (Am.) FR: préférer
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
เสียคะแนน[v. exp.] (sīa khanaēn) EN: lose votes ; lose favour ; lose favor (Am.) FR: perdre des voix
ทำสอพลอ[v. exp.] (tham søphlø) EN: curry favor (with) ; curry favour (with) ; curry up to FR:
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce
โต้หลง[v.] (tōlong) EN: help ; be kind ; favour ; favor (Am.) FR:
อุปการคุณ[n.] (uppakārakhu) EN: support ; grace ; favour ; gratitude FR:
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre

favour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begünstigung {f}favor [Am.]; favour [Br.]
die Auserwählten {pl}the favored few [Am.]; the favoured few [Br.]
Missfallen {n}disfavor [Am.]; disfavour [Br.]
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable
Liebling {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.]
Lieblingsbuch {n}favourite book
Lieblingsessen {n}favourite dish
Lieblingsfilm {m}favourite film
Stammlokal {n}favourite pub
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.]
abfällig {adj} | abfälliger | am abfälligstenunfavourable | more unfavourable | most unfavourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favour
Back to top