ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

granddad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *granddad*, -granddad-

granddad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
granddad (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
granddad (sl.) คนล้าสมัย
granddaddy (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
English-Thai: HOPE Dictionary
granddadn. ปู่, Syn. grandfather
granddadyn. ปู่, Syn. grandfather
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My granddad was an envoy. my dad was an envoy.ปู่ฉันเป็นนักการทูต พ่อฉันก็เป็นนักการทูต
Your great-grandfather gave this watch to your granddad for good luck.ปู่ที่ดีของคุณให้ดูนี้เพื่อคุณปู่ของคุณโชคดี
Your granddad was facing death.คุณปู่ของคุณได้รับการเผชิญหน้ากับความตาย
None of those boys ever had any illusions about leaving that island alive, so three days before the Japanese took the island, your granddad asked a gunner on an Air Force transport, name of Winocki- a man he'd never met before in his life-ไม่มีชายผู้ที่เคยมีภาพลวงตาใด ๆ เกี่ยวกับการออกเกาะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นสามวันก่อนญี่ปุ่นเอาเกาะ คุณปู่ของคุณถามมือปืนในการขนส่งกองทัพอากาศชื่อของ Winocki-
Three days later, your granddad was dead, but Winocki kept his word.สามวันต่อมาคุณปู่ของคุณตาย แต่ Winocki เก็บคำพูดของเขา
I mean, my dad played, my granddad played.ฉันหมายถึง,พ่อฉันก็เคยเล่น รวมทั้งปู่ฉันด้วย
Remember all those comics my granddad used to have.จำการ์ตูนเรื่องที่ปู่มีได้มั้ย
And to think my granddad never even learned how to write.คิดถึงว่าปู่ผมไม่เคยเรียนหนังสือ
My granddad had one of those. It was...ปู่ฉันมีอันนึง มัน...
My granddad used to tell me all these creepy stories when I was little.ปู่ของชั้นเล่าเรื่องน่าตลกนี้ให้ชั้นฟัง ตั้งแต่ชั้นยังเล็ก
And he said that his granddad told them to him.และปู่ก็บอกว่าปู่ของปู่อีก ที่เล่าให้ท่านฟัง
Apparently your granddad went off the rails a bit... shot Tig.ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คุณตาของคุณหลงๆลืมๆ... ยิงทิก

granddad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad

granddad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า granddad
Back to top