ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worthlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worthlessness*, -worthlessness-

worthlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worthlessness (n.) ความไร้ค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's built emotional walls... guilt, worthlessness, hopelessness.เธอเริ่มสร้างกำแพงอารมณ์ขึ้นมา... ความรู้สึกผิด,รู้สึกไร้ค่า, ความสิ้นหวัง.

worthlessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness

worthlessness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไร้ค่า[n.] (khwām raikh) EN: worthlessness FR: futilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worthlessness
Back to top