ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thee*, -thee-

thee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thee (pron.) ท่าน (คำโบราณ) See also: คุณ, เธอ Syn. thou, you
English-Thai: HOPE Dictionary
thee(ธี) pron. (กรรมของthou) คุณ,ท่าน ดู thou
English-Thai: Nontri Dictionary
thee(pro) ท่าน,คุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
"'And come out to me and eat thee every one of his vine"และออกมาหาเรา แล้วทุกคน จะได้กินจากเถาองุ่นของตน
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต
There are not enough children in the world to make thee young and beautiful!เด็กทั้งโลกก็ยังไม่พอ ที่จะทำให้พวกแกสวยได้หรอก!
I will ask thee one final time.ฉันจะถามพวกเธอทั้ง 3 คนเป็นครั้งสุดท้าย.
Thackery Binx, what took thee so long?แธคเคอรี่บินซ์, ทำไมพี่ไปนานนักล่ะ?
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน!
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
In faith, I do not love thee with mine eyes.(ขอไม่แปลนะคะ ยาก) In faith, I do not love thee with mine eyes.
For they and thee a thousand errors note.For they and thee a thousand errors note.

thee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee

thee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูเจ้า[pr.] (sūjao) EN: thou ; thee FR:
คลองช่องนนทรีย์[n. prop.] (Khløng Chøn) EN: khlong Chongnonthee FR:
แผน วรรณเมธี[n. prop.] (Phaēn Wanna) EN: Phan Wannamethee FR: Phan Wannamethee
ไรฟัน[n.] (raifan) EN: mark left by the theeth FR: marque laissée par les dents
ธีระ[n. prop.] (Thīra ) EN: Theera FR: Theera
ธีรพงศ์[n. prop.] (Thīraphong) EN: Thirapong ; Theerapong FR: Thirapong ; Theerapong
ธีรยุทธ บุญมี[n. prop.] (Thīrayut Bu) EN: Theerayuth Boonme ; Theerayut Boonmee FR: Theerayuth Boonme ; Theerayut Boonmee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thee
Back to top