ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temper*, -temper-

temper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temper (n.) อารมณ์ Syn. disposition, temperament
temper (n.) อารมณ์โกรธ See also: ความโกรธ Syn. anger, rage, furor, impatience, sensitivity Ops. calmness, patience
temper (n.) ความสงบ See also: อารมณ์สงบ
temper (vt.) ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง Syn. mitigate, pacify, moderate, mollify Ops. attack
temper (vt.) ทำให้เข้มแข็งขึ้น Syn. anneal, stiffen, solidify Ops. dissolve, soften
temper with (phrv.) ทำให้ (ความดุร้าย, อำนาจ, กำลัง) ลดลง
tempera (n.) เทคนิควาดภาพด้วยสีที่มีน้ำมันผสมไข่แดง/ไข่ผสมน้ำ
temperamant (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว Syn. disposition, nature
temperament (n.) อารมณ์ See also: การแสดงออกทางอารมณ์, นิสัยใจคอ Syn. disposition, temper, mood
temperament (n.) ความหุนหันพลันแล่น
temperamental (adj.) ที่มีอารมณ์แปรปรวน See also: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, เจ้าอารมณ์, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, มีความรู้สึกไว, ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Syn. moody, touchy, irritable
temperance (n.) การควบคุมอารมณ์ See also: การยับยั้งชั่งใจ Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
temperate (adj.) ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี Syn. regulated, restrained, reasonable
temperate (adj.) พอควร See also: ปานกลาง Syn. medium
Temperate Zone (n.) อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
temperature (n.) อุณหภูมิ See also: ระดับความร้อน Syn. climatic characteristic
tempered (adj.) ที่มีอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
temperature(n) อุณหภูมิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
temperature dropอุณหภูมิลด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempered glassกระจก(นิรภัย)แบบเทมเปอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่น [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักดิ้นชักงอ (v.) throw a temper tantrum
จิตใจ (n.) temper See also: feeling, mood Syn. ความรู้สึก
อารมณ์ (n.) temper See also: feeling, mood Syn. จิตใจ, ความรู้สึก
ภาวะอารมณ์ (n.) temperament
อุณหภูมิ (n.) temperature
ปรับอากาศ (v.) regulate the room temperature Syn. ติดแอร์
มีไข้ (v.) have a temperature See also: be sick, be ill, be running a temperature Syn. จับไข้, เป็นไข้
มือร้อน (v.) have got high temperature hands Ops. มือเย็น
วัดปรอท (v.) take the temperature
วัดอุณหภูมิ (v.) take the temperature Syn. วัดปรอท
หัวเสีย (v.) be in a bad temper See also: lose one´s temper, be irritable Syn. อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว, ขุ่นเคือง
อารมณ์ดี (v.) be in a good temper Ops. อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี
อารมณ์บูด (v.) lose temper Syn. อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี
อารมณ์ร้อน (v.) be quick-tempered See also: be hot-tempered Syn. ใจร้อน, เจ้าอารมณ์ Ops. อารมณ์เย็น, ใจเย็น
อารมณ์ร้าย (adj.) bad-tempered See also: bad disposition Ops. อารมณ์ดี
อารมณ์ร้าย (adj.) bad-tempered See also: bad disposition Ops. อารมณ์ดี
อารมณ์ไม่ดี (v.) lose temper Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี
เลือดร้อน (v.) be hot-tempered See also: be impetuous, be quick-tempered Syn. ใจร้อน, โมโหง่าย, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
เลือดร้อน (adj.) hot-tempered See also: impetous, quick-tempered Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
โมโหง่าย (v.) be hot-tempered See also: be impetuous, be quick-tempered Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
I lost my temperฉันอารมณ์เสีย
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้
That temper of yours will do you in yet, Max.อารมณ์ร้อนของนายจะฆ่าตัวนายเองได้นะ เเม็กซ์
What's done is done. Don't lose that famous temper of yours, Sonny.สิ่งที่ทำคือการทำ ไม่เสียอารมณ์ที่มีชื่อเสียงที่ของคุณซันนี่
Well, he's a temper on him too for all he's so quiet.เขาโกรธมากเลยแหล่ะ แต่ก็ยังนิ่งเงียบอยู่
Probably not with a temper like that.อาจจะไม่นะ เพราะอารมณ์อย่างนายเนี่ย
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์
Man. Your temper hasn't changed one bit.เว้ย อารมณ์นายไม่เปลี่ยนเลยสักนิด
But Sam Soon is big, she has a bad temper and her mouth..แต่ซัมซูนน่ะตัวก็ใหญ่ อารมณ์ร้าย แล้วปากเธอก็... ง
Why are you throwing your temper on me?ทำไมคุณถึงอารมณ์เสียใส่ฉันล่ะ?
My foul temper caused the death of my daughter.อารมณ์อันชั่วร้ายของฉัน เป็นสาเหตุให้ลูกสาวฉันต้องตาย
That temper must run in the family.นิสัยเขาต้องสืบทอดมาจากสายเลือดแน่เลย
Yes,I lost my temper with dylan,but her father is a horrible man.ใช่ ฉันหมดความอดทนกับดีแลน แต่พ่อของเธอเป็นคนน่าเกลียดมาก

temper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, 淬火] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, 绝对高度 / 絕對高度] absolute temperature
气冲冲[qì chōng chōng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 气冲冲 / 氣冲冲] angry; bad-tempered
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, 平均气温 / 平均氣溫] average temperature
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
[dù, ㄉㄨˋ, 度] capacity; degree; degrees (of temperature); standard
摄氏温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 摄氏温标 / 攝氏溫標] Celsius (centigrade) temperature scale
恒温[héng wēn, ㄏㄥˊ ㄨㄣ, 恒温 / 恆溫] constant temperature
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, 髝髞] crude and irascible (temperament); tall appearance
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 淬] dip into water; to temper
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, 十二平均律] equal temperament
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
高烧[gāo shāo, ㄍㄠ ㄕㄠ, 高烧 / 高燒] fever; high temperature
二杆子[èr gān zi, ㄦˋ ㄍㄢ ㄗ˙, 二杆子] hot-tempered; rash; hot-tempered person
急眼[jí yǎn, ㄐㄧˊ ㄧㄢˇ, 急眼] hot tempered
[zào, ㄗㄠˋ, 躁] hot-tempered; impatient
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, 燃点 / 燃點] ignition point (temperature); combustion point
着火点[zháo huǒ diǎn, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˇ, 着火点 / 著火點] ignition point (temperature); combustion point
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 性格不合] incompatibility of temperament
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, 开尔文 / 開爾文] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale)
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
银点[yín diǎn, ˊ ㄉㄧㄢˇ, 银点 / 銀點] the silver point; the melting point of silver 962°C used as a calibration point in some temperature scales
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 性情] nature; temperament
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, 性格] nature; disposition; temperament; character
气包子[qì bāo zi, ㄑㄧˋ ㄅㄠ ㄗ˙, 气包子 / 氣包子] quick-tempered person
盛怒[shèng nù, ㄕㄥˋ ㄋㄨˋ, 盛怒] rage; a raging temper
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
室温[shì wēn, ㄕˋ ㄨㄣ, 室温 / 室溫] room temperature
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, 常温 / 常溫] room temperature; ordinary temperatures
慢性子[màn xìng zi, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 慢性子] slow-tempered; phlegmatic; a slowcoach
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 标准状态 / 標準狀態] standard conditions for temperature and pressure
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 标准状况 / 標準狀況] standard conditions for temperature and pressure
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, 冷热度数 / 冷熱度數] temperature (esp. of medical patient)
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)
性子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 性子] temper
有节制[yǒu jié zhì, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ, 有节制 / 有節制] temperate
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, 气质 / 氣質] temperament

temper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper
熱り立つ;いきり立つ[いきりたつ, ikiritatsu] (v5t,vi) to get angry; to lose one's temper
癇性;癇症;疳性[かんしょう, kanshou] (n,adj-na,adj-no) irritability; peevishness; irascibility; hot temper
精煉[せいれん, seiren] (n,vs) refining (metals); smelting (copper); temper
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ジステンパー[, jisutenpa-] (n) distemper
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
一徹短慮[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered
下戸[げこ, geko] (n) someone who can't drink; non-drinker; temperate man; (P)
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
中全音律[ちゅうぜんおんりつ, chuuzen'onritsu] (n) meantone temperament
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
吟醸酒[ぎんじょうしゅ, ginjoushu] (n) type of sake brewed by low temperature fermentation from white rice milled to 60%
周囲温度[しゅういおんど, shuuiondo] (n) ambient temperature
基礎体温[きそたいおん, kisotaion] (n) basal body temperature
心の平ら[こころのたいら, kokoronotaira] (adj-na) even-tempered
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
怒りん坊[おこりんぼう, okorinbou] (n) short-tempered or irritable person
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper

temper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper FR:
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
ชักดิ้นชักงอ[v.] (chakdinchak) EN: wriggle ; have convulsions ; jerk around ; have a temper tantrum FR:
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้[v. exp.] (khūapkhum ā) EN: lose one's temper FR:
ขุ่นข้องหมองหมาง[adj.] (khunkhøng m) EN: in a bad mood ; in a bad temper ; on bad terms (with) FR:
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury FR: être en colère ; se mettre en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
ออกอาการ[v. exp.] (øk ākān) EN: lose one's temper FR:
พื้นเสีย[v.] (pheūnsīa) EN: be in a bad temper ; get angry FR: être de méchante humeur ; se lever du pied gauche ; sortir de ses gonds ; être hors de ses gonds ; monter sur ses grands chevaux
พื้นเสีย[adj.] (pheūnsīa) EN: in a bad mood ; in a bad temper FR:
เสียอารมณ์[v. exp.] (sīa ārom) EN: lose one's temper ; put off FR: ça me tape sur le système ; ça me pompe l'air
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
วีน[v.] (wīn) EN: fly off the handle (at s.o.) ; throw a fit ; display one's temper FR:
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered FR:
ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: temperate deciduous forest biome FR:
ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm thun) EN: temperate grassland biome FR:
บ้าระห่ำ[adj.] (bāraham) EN: hot-tempered ; wild ; fanatical FR:
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous ; quick-tempered ; hasty FR: irascible ; impétueux ; qui a le sang chaud
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
แก้ไข้[v. exp.] (kaē khai) EN: lower the temperature ; reduce fever FR: diminuer la fièvre
การคืนตัว[n.] (kān kheūntū) EN: tempering ; hysteresis FR:
การผ่อนซื้อ[n. exp.] (kān phǿn se) EN: FR: achat à crédit [m] ; achat à tempérament [m]

temper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanftmut {m}sweet temper
Umgebungstemperatur {f}; Außentemperatur
Körpertemperatur {f}body temperature
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
kritisch {adj} | kritischer Punkt | kritische Temperatur
Außentemperatur {f}outdoor temperature
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature
Fieber {n} | Fieber habenfever | to run a fever; to run a temperature
Fieberkurve {f}temperature curve
Gemäßheit {f}temperateness
Heißgastemperaturüberwachung {f}hot gas temperature monitoring
Niedertemperaturkreislauf {m}low temperature circuit
Schmelztemperatur {f}melting temperature
Verarbeitungstemperatur {f}processing temperature
Unterkühlung {f}reduction of body temperature
Erweichungstemperatur {f}refractory deformation temperature
Rücklauftemperatur {f}return temperature
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise
Raumtemperatur {m}room temperature
Absicherungstemperatur {f}safety temperature
Sättingungstemperatur {f}saturation temperature
Lagertemperatur {f}storage temperature
Lagertemperaturbereich {m}storage temperature range
Wettersturz {m}sudden fall in temperature
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature
Temperafarbe {f} | Temperafarben
Temperamalerei {f}tempera painting
Temperament {n} | Temperamente
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst
Temperatur {f} | Temperaturen
Temperaturanzeiger {m}temperature gauge
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR)
Temperatur-Kalibrator {m}temperature calibrator
Temperaturschwankung {f} | Temperaturschwankungen
temperamentvoll {adj} | temperamentvoller | am temperamentvollstenfull of spirits; spirited | fuller of spirits | fullest of spirits
temperamentvoll; launenhaft; launisch {adj}temperamental
temperamentvoll {adv}temperamentally
gemäßigt {adj} | gemäßigte Klimazonetemperate | temperate climate zone
Temperaturüberwachung {f}temperature control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temper
Back to top