ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

father

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *father*, -father-

father ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
father (n.) พ่อ See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม Syn. dad, daddy
father (n.) พระในศาสนาคริสต์ See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ Syn. cleargyman, chaplain, pastor Ops. layperson
father (n.) ผู้ก่อตั้ง See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม Syn. founder, author, creator
father (vt.) เป็นพ่อ See also: ยอมรับเป็นพ่อ
father (vt.) ก่อตั้ง See also: ริเริ่ม
Father Christmas (n.) ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส) See also: ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส Syn. Santa
fatherhood (n.) ความเป็นพ่อ Syn. fathership, parenthood
fatherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: เมืองเกิด Syn. mother country, homeland
fatherless (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard
fatherly (adj.) เหมือนพ่อ See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ
fathership (n.) ความเป็นพ่อ Syn. parenthood
English-Thai: HOPE Dictionary
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
fatherlyadj. ในลักษณะของพ่อ, See also: fatherliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
father surrogateผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ่อตา (n.) the father of one´s wife See also: father-in-law Ops. แม่ยาย
พ่อผัว (n.) the father of one´s wife See also: father-in-law Ops. แม่ผัว
คุณพ่อ (n.) father See also: papa, daddy Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า Ops. คุณแม่
ชนก (n.) father See also: dad Syn. พ่อ, บิดา Ops. ชนนี
บิดร (n.) father See also: dad, daddy, papa Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิตุรงค์ Ops. แม่
บิดร (n.) father Syn. พ่อ, ชนก, คุณพ่อ
บิดา (n.) father Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ
บิตุรงค์ (n.) father See also: dad, daddy, papa Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร Ops. แม่
บิตุเรศ (n.) father See also: dad, daddy, papa Syn. บิดา, บิดร, บิตุรงค์ Ops. แม่
ป๊ะป๋า (n.) father See also: papa, daddy Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า Ops. คุณแม่
ป๋า (n.) father See also: daddy Syn. พ่อ, บิดา
พ่อ (n.) father See also: dad, daddy, papa Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์ Ops. แม่
ก๋ง (n.) grandfather See also: granddad, grandpa Syn. ตา
คุณตา (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ตา Ops. ยาย
คุณปู่ (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ปู่ Ops. คุณย่า
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตาของแม่ (n.) great grandfather See also: maternal grandfather´s or maternal grandmother´s father, great granduncle
ตาทวด (n.) great grandfather See also: maternal grandfather´s or maternal grandmother´s father, great granduncle Syn. ตาของแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My father is my inspirationพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
What work does your father do?คุณพ่อคุณทำงานอะไรหรือ?
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
I got the sack of my fatherฉันถูกพ่อไล่ออกจากงาน
Who are you more like, your mother or your father?คุณเหมือนใครมากกว่ากัน พ่อหรือแม่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess I'll never see my father again.คิดว่าฉันจะไม่เคยเห็น พ่อ ของ ฉันอีกครั้ง
Yes, I went there once with my father on holiday.ค่ะ ฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นกับพ่อครั้งนึง
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา
When I was a kid, I used to call my father "sir".เมื่อฉันเป็นเด็กฉันเคยเรียกพ่อของฉัน "คุณชาย"
That's right. Ever hear a kid call his father that any more?ที่เหมาะสม เคยได้ยินเด็กเรียกพ่อของเขาที่มากขึ้นหรือไม่
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested.เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน

father ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, 亚所 / 亞所] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14)
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
国父[guó fù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ, 国父 / 國父] father or founder of a nation; Father of the Republic (Sun Yat-sen)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
三苏[Sān Sū, ㄙㄢ ㄙㄨ, 三苏 / 三蘇] the Three Su father and sons; refers to northern Song literati Su Xun 蘇洵|苏洵, Su Shi 蘇軾|苏轼 and Su Zhe 蘇轍|苏辙
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
亚父[yà fù, ㄧㄚˋ ㄈㄨˋ, 亚父 / 亞父] (term of respect) second only to father; like a father (to me)
伍奢[Wǔ shē, ˇ ㄕㄜ, 伍奢] Wu She (-522 BC), powerful minister of Chu and father of Wu Zixu 伍子胥
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, 司马谈 / 司馬談] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, 司马迁 / 司馬遷] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
[Gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 鲧 / 鮌] Gun, mythical father of Yu the Great 大禹
[Gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 鯀] variant of 鮌|鲧; Gun, mythical father of Yu the Great 大禹
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, 生父] biological father
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 堂姊妹] father's brother's daughters; paternal female cousin
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, 先父] deceased father; my late father
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 伯伯] father's elder brother; uncle
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 伯叔祖母] father's father's brother's wife; great aunt
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 伯叔祖父] father's father's brother; great uncle
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man

father ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボジ[, aboji] (n) father (kor
ウイークエンドファーザー[, ui-kuendofa-za-] (n) weekend father
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father
パーテル[, pa-teru] (n) father (lat
ファーザー[, fa-za-] (n) father
ファザコン[, fazakon] (n) (abbr) father complex
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
先祖代代;先祖代々[せんぞだいだい, senzodaidai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; generation after generation; passing from father to son
女系天皇[じょけいてんのう, jokeitennou] (n) (See 女性天皇) matrilineal emperor of Japan; emperor (either male or female) whose mother is (was) a member of the Imperial family but whose father is (was) not
岳父[がくふ, gakufu] (n) (man's) father-in-law; father of one's wife
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
親に似ぬ子は鬼子[おやににぬこはおにご, oyanininukohaonigo] (exp) (id) He is unworthy of his father
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
阿父[あふ, afu] (n) (fam) (arch) (See 阿母) father
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
ゴッドファーザー[, goddofa-za-] (n) godfather; (P)
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
亡祖父[ぼうそふ, bousofu] (n) deceased (one's late) grandfather
代父[だいふ, daifu] (n) godfather
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother)
外祖父[がいそふ, gaisofu] (n) maternal grandfather
大祖父[おおおおじ, ooooji] (n) great-grandfather
師父[しふ, shifu] (n) fatherly master
教父[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers
曾お祖父さん[ひいおじいさん, hiiojiisan] (n) great-grandfather
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad
母子家庭[ぼしかてい, boshikatei] (n,adj-no) fatherless family
母子年金[ぼしねんきん, boshinenkin] (n) allowance for fatherless families
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child
異父兄弟[いふきょうだい, ifukyoudai] (n) half-sibling (with a different father)
皇祖[こうそ, kouso] (n) (arch) (obsc) grandfather of the emperor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family

father ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father ; pastor ; minister ; Rev. FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m] ; pasteur [m] ; ministre du culte [m]
บิดา[n.] (bidā) EN: father FR: père [m]
บิดา[n. exp.] (bidā) EN: father ; pioneer FR: père [m] ; fondateur [m] ; pionnier [m]
บิดร[n.] (bidøn) EN: father FR: père [m]
บิตุ[n.] (bitu) EN: father FR: père [m]
บิตุเรศ[n.] (biturēt) EN: father FR: père [m]
บิตุรงค์[n.] (biturong) EN: father FR:
ชนก[n.] (chanok) EN: father ; patriarch FR: père [m]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
คุณพ่อ[n. exp. - pr.] (khun phø) EN: father FR: père [m] ; papa [m]
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father FR:
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy FR: papa [m] ; père [m]
ป๊ะป๋า[n.] (papā) EN: father FR:
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad (inf.) ; daddy ; papa FR: père [m] ; papa [m] ; paternel [m] (fam.) ; vieux [m] (fam.)
พ่อบุญธรรม[n. exp.] (phø buntham) EN: adoptive father FR: père adoptif [m]
พ่อฝรั่ง[n. exp.] (phø Farang) EN: Farang father FR:
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
พ่อของแผ่นดิน[n. prop.] (Phø khøng P) EN: Father of the Nation FR: Père de la Nation [m]
พ่อเลี้ยง[n.] (phølīeng) EN: stepfather ; foster father FR: beau-père [m]
พ่อแม่[n. exp.] (phø maē) EN: parents ; father and mother FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl] ; vieux [mpl] (fam.)
พ่อผัว[n.] (phøphūa) EN: father of one's husband ; father-in-law FR: beau-père [m] ; père du mari [m]
พ่อตา[n.] (phøtā) EN: father-in-law ; father of one's wife FR: beau-père [m] ; père de l'épouse [m]
ผู้บังเกิดเกล้า[n. exp.] (phū bangkoē) EN: parents ; one's own parents ; father ; mother ; progenitor FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor FR: géniteur [m] ; parents [mpl]
ปิตุ-[pref.] (pitu-) EN: father FR: père [m]
ปิตุเรศ[n.] (piturēt) EN: father FR:
เสด็จพ่อ[n. exp.] (sadet phø) EN: royal father FR:
แซนต้าคลอส[n. prop.] (Saēntā-Khlø) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
สังคาตา[n.] (sangkhātā) EN: father FR:
ซานตาคลอส[n. prop.] (Sāntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas FR: père Noêl [m]
ถามพ่อ[v. exp.] (thām phø) EN: ask one's father FR: demander à son père
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai m) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity FR:

father ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabenvater {m}uncaring father
Pater {m}Fr. : Father
Rabenvater {m}unnatural father
Stadtväter {pl}city fathers
Vaterband {n} (Sicherungstechnik bei Magnetbändern)father tape
Weihnachtsmann {m}Father Christmas; Santa Claus
Großväterlichkeit {f}grandfatherliness
Großvater {m}grandfather
Pflegevater {m}foster-father
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.]
Urgroßvater {m}great grandfather
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer
Vaterland {n}fatherland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า father
Back to top