ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goodness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goodness*, -goodness-

goodness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goodness (n.) ความดีงาม See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality Ops. dishonesty
English-Thai: HOPE Dictionary
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบ (n.) goodness See also: charity, beneficence Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ Ops. ความชั่ว, ความเลวร้าย
ความดี (n.) goodness See also: virtue, merit Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
ความดีความชอบ (n.) goodness See also: virtue, merit Syn. คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
ความดีความชอบ (n.) goodness See also: charity, beneficence Syn. ความดี, คุณงามความดี Ops. ความชั่ว, ความเลวร้าย
ความดีงาม (n.) goodness See also: merit, virtue Syn. ความดี, คุณความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
คุณความดี (n.) goodness See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions Syn. คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
คุณงามความดี (n.) goodness See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
พิศุทธิ์ (n.) goodness Syn. วิสุทธิ์
วิสุทธิ์ (n.) goodness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
Oh, goodness me!โอ้ความดีของฉัน เพศคืบคลานใน
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย ๆ
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน
Claire, thank goodness you're here. These people....แคลร์, ขอบคุณพระเจ้าที่คุณมาที่นี่ คนพวกนี้...
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ
You are all goodness and kindness, ma'am, as always.คุณช่างดีและกรุณามากครับคุณผู้หญิง เหมือนที่เคยเป็นเสมอ
Thank goodness they're not snobs.ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาไม่ได้ snobs
Thank goodness for the gossip that gets us through the dayขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีข่าวซุบซิบ ให้เราผ่านแต่ละวันไปได้
Thank goodness it's you. Please, remove him from my sight.ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นคุณ ช่วยพาเขาออกไปจากสายตาของฉันที
What we do we do for the goodness of all mankind.สิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อความดีของ มวลมนุษยชาติ
We've raised you since you were a baby, given you the food off our table even let you have Dudley's second bedroom purely out of the goodness of our hearts.เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่ยังแบเบาะ ให้ทานอาหารที่เหลือจากบนโต๊ะ กระทั่งยกห้องนอนที่สอง ของดัดลี่ย์ให้อย่างมีน้ำใจ

goodness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, 谢天谢地 / 謝天謝地] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well!
真善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, 真善美] truth, goodness and beauty
[hē, ㄏㄜ, 呵] expel breath; my goodness
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, 天呀] Heavens!; My goodness!

goodness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
仁徳[じんとく, jintoku] (n) benevolence; goodness
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness
篤行[とっこう, tokkou] (n) virtuous conduct; virtue; goodness
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear!
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P)
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake

goodness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
คุณ[n.] (khun) EN: merit ; goodness ; virtue FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณากร[n.] (khunākøn) EN: source of goodness ; source of virtue FR:
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณ-[pref.] (khunna-) EN: merit ; goodness ; virtue FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
ความชอบ[n.] (khwāmchøp) EN: goodness ; merit FR:
ความดี[n.] (khwām dī) EN: goodness ; virtue ; merit FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ng) EN: goodness ; merit ; virtue FR:
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: hindrances ; obstacles to the attainment of goodness FR:
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress ; happiness FR:
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress FR:
สิวะ[n.] (siwa) EN: goodness FR:
สิว-[pref.] (siwa-) EN: goodness FR:
โศภะ[n.] (sōpha) EN: beauty ; goodness FR:
โศภน[n.] (sōphon) EN: beauty ; goodness FR:
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
โอ้โฮ ; โอโห[interj.] (ōhō) EN: Oho! ; Goodness! ; waw FR: Bigre ! ; Ça alors !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goodness
Back to top