ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depress*, -depress-

depress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depress (vt.) ทำให้ลดลง See also: ลดลง Syn. drop, lower Ops. lift
depress (vt.) ทำให้หดหู่ใจ See also: ทำให้เศร้าใจ Syn. depress, sadden Ops. gladden, elate
depressed (adj.) ซึ่งกดลงไป (คำทางการ) See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป Syn. sunken Ops. convex
depressed (adj.) ซึ่งตกต่ำลง See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง Syn. lowered
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressed (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
depressing (adj.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่ Syn. mournful, gloomy Ops. happy, joyful
depressingly (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily, gloomily
depression (n.) การยุบตัวลงไป See also: ส่วนที่ยุบตัวลง Syn. cavity, dent, hole Ops. hill, bump
depression (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น Syn. low pressure area
depression (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession, downslide Ops. upturn, rise
depression (n.) ความสะเทือนใจ See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่ Syn. unhappiness, gloom Ops. hopefulness, cheerfulness
depression (n.) รอยบุ๋ม See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด Syn. hollow
depression (n.) พายุดีเพรสชั่น
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
depressor (n.) เครื่องมือผ่าตัดชนิดหนึ่ง See also: เครื่องมือทางการแพทย์
English-Thai: HOPE Dictionary
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
depressor(ดีเพรส'เซอะ) n. สิ่งที่กด,เครื่องกด
depressurizevt. ลดความดันอากาศลง, See also: depressurization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressor substance๑. สารลดความดันเลือด๒. สารลดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]
Depressorsของที่กด,อาการกดลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นมัว (v.) depress See also: be melancholy, be gloomy Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง Ops. พอใจ
หดหู่ (v.) depress See also: deject, be dispirit Syn. เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย Ops. ชื่นบาน, ร่าเริง
หดหู่ใจ (v.) depress See also: dejected, dispirit Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว Ops. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ
น่าสลด (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าสลดหดหู่ (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลด, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าหดหู่ (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
เจ้าทุกข์ (adj.) depressed See also: sad, sorrowful, melancholy
เศร้าซึม (adj.) depressed See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up Syn. ซึม
เหี่ยวแห้ง (adj.) depressed See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เบิกบาน, สดชื่น
เต้าแคน (n.) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ See also: middle part of Laosian reed mouth-organ
ความสะเทือนใจ (n.) depression See also: melancholy
ดีเปรสชัน (n.) depression
น่าสลด (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าสลดหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
มุมก้ม (n.) angle of depression See also: angle of indication Syn. มุมกดลง
ยาแก้เศร้า (n.) antidepressant
ระทม (v.) feel gloomy and depressed See also: suffer from a condition of excessive anguish Syn. โศกเศร้า, เศร้าโศก
เศร้าซึม (v.) be depressed See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited Syn. ซึม
พายุดีเปรสชัน (n.) depression Syn. ดีเปรสชัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป
Does it depress you, commissioner to know just how alone you really are?มันทำให้คุณหนักใจรึเปล่า,ท่าน ผบ. เมื่อรู้ว่ากำลังโดดเดี่ยวแค่ไหน
But, you know, the... the beach traffic can get really bad, and that might depress me even more than my crazy roommate, so...ความอึดอัดต่อชายหาด มันแย่จริงๆ นั่นอาจจะทำให้ฉันรู้สึกหดหู่
Greenbaum through an operation, I get very depressed.หลังการผ่าตัดอันประณีต ผมจะเครียดมาก
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง
I'm getting depressed.มันเหมือนกับว่า ผมยังทำได้ไม่พอ มันเศร้านะ
Of course you do. It's old and depressing.ก็แหงล่ะสิ มันเก่าแล้วก็หดหู่
Through the Depression when we didn't have anything.ตอนที่สิ้นหวัง เราแทบไม่มีอะไรกันเลย
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา...
It's so depressing. Have you ever listened to the words?มันบีบคั้นน่ะ คุณฟังเนื้อหรือเปล่า
Drinking all that whiskey isn't going to help your depression.ต่อให้ดื่มจนเกลี้ยงก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอก
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น

depress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, 抗忧郁药 / 抗憂鬱藥] antidepressant
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 抑郁症 / 抑鬱症] clinical depression
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, 凹坑] concave depression; crater
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 不景气 / 不景氣] depression; recession; slump
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, 低迷] depression (esp. economic)
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
[wā, ㄨㄚ, 洼 / 窪] depression; sunken; swamp
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, 洼地 / 窪地] depression; low-lying ground
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 委靡] dispirited; depressed
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 萎靡] dispirited; depressed
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, 颓唐 / 頹唐] dispirited; depressed
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, 颓废 / 頹廢] dispirited; depressed
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准葛尔盆地 / 準葛爾盆地] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan
拗陷[ào xiàn, ㄠˋ ㄒㄧㄢˋ, 拗陷] geological depression
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, 郁闷 / 鬱悶] gloomy; depressed
凋敝[diāo bì, ㄉㄧㄠ ㄅㄧˋ, 凋敝] hard; depressed (of business); destitute (of life)
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
躁狂抑郁症[zào kuáng yì yù zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 躁狂抑郁症 / 躁狂抑鬱症] manic depression
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, 惆怅 / 惆悵] melancholy; depression
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 忧郁 / 憂鬱] sullen; depressed
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 塔里木盆地] Tarim Basin depression in southern Xinjiang
压舌板[yā shé bǎn, ㄧㄚ ㄕㄜˊ ㄅㄢˇ, 压舌板 / 壓舌板] tongue depressor; spatula
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 镇定剂 / 鎮定劑] tranquilizer; depressant; sedative

depress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
デプレッション;ディプレッション[, depuresshon ; deipuresshon] (n) depression
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa)
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression)
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P)
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P)
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P)
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
台湾坊主[たいわんぼうず, taiwanbouzu] (n) atmospheric depression originating in Taiwan
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole)
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
戦後恐慌[せんごきょうこう, sengokyoukou] (n) post World War I depression; depression of 1920-1921
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
抗うつ;抗鬱[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant
抗うつ剤;抗鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing
気が滅入る;気がめいる[きがめいる, kigameiru] (exp,v5r) (See 滅入る) to feel depressed; to be down

depress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
หดหู่ใจ[v.] (hothūjai) EN: depress FR:
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser
กดลง[v. exp.] (kot long) EN: press down ; push down ; depress FR: abaisser
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast FR:
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
อาการซึมเศร้า[n. exp.] (ākān seum s) EN: FR: état dépressif [m]
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
ดีเปรสชัน = ดีเปร๊สชั่น[n.] (dīprētchan) EN: depression FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated ; depressed FR: dégonflé
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump FR:
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
แก้ซึมเศร้า[adj.] (kaē seumsao) EN: antidepressant FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:
ความสะเทือนใจ[n.] (khwām sathe) EN: depression FR: dépression [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กลุ้มอกกลุ้มใจ[v.] (klum-okklum) EN: feel depressed ; feel awful FR: avoir le cafard ; avoir des idées noires
กรม[v.] (krom) EN: feel gloomy and depressed FR:
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
ลุ่ม[adj.] (lum) EN: low-lying ; low ; depressed FR: bas
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic FR: mélancolique ; cafardeux
งึม[adj.] (ngeum) EN: depressed ; depressing FR:
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues FR: être déprimé ; être démoralisé
หงอยเหงา[adj.] (ngøi-ngao) EN: melancholic ; lonesome ; glum ; depressed FR:
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่[n. exp.] (phāwa sētth) EN: Great Depression FR:
ภาวะซึมเศร้า[n. exp.] (phāwa seums) EN: depression FR: dépression [f] ; état dépressif [m]

depress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depression {f} | Depressionen
depressiv {adj}depressive; depressed
depressiv {adv}depressively
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area
Tiefladewagen {m}depressed center flat car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depress
Back to top