ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drop*, -drop-

drop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drop (n.) การทิ้ง See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
drop (vi.) ตก See also: ย้อย, หล่น, ลง, จม
drop (vt.) ทำคะแนน See also: ทำแต้ม
drop (vt.) ทำเสียงต่ำลง
drop (vi.) น้อยลง See also: ลดลง
drop (vt.) มองข้าม See also: มองผ่าน
drop (vi.) แย่ลง See also: อ่อนแอ
drop (vt.) โยนทิ้ง See also: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน Syn. drop, lower Ops. lift
drop (vt.) เลิก See also: ยกเลิก, หยุด Syn. end, stop, cease Ops. start, begin
drop (vt.) เลิกคบหา
drop (vt.) ส่งของหรือผู้โดยสาร See also: ส่งจดหมาย
drop (n.) หยดน้ำ Syn. dribet
drop a bombshell (idm.) ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้แตกตื่น
drop a brick (idm.) เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
drop a clanger (idm.) เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)
drop across (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
drop around (phrv.) เยี่ยมเยียน Syn. bring over
drop astern (phrv.) อยู่ข้างหลัง See also: ตามหลัง Syn. fall astern
drop away (phrv.) อยู่ต่ำลงไป Syn. drop off, fall away, fall off
drop away (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. drop off, fall away, fall off
drop back (phrv.) ตกลงบน See also: ตกลงสู่
drop back (phrv.) ตกลง Syn. lag behind
drop behind (phrv.) ตกลง See also: อยู่ข้างหลัง, รั้งท้าย Syn. fall behind
drop behind (phrv.) จ่ายช้า See also: สายเกินกว่าจะจ่าย Syn. get behind
drop behind (phrv.) ตกลงจาก (ระดับที่เคยทำได้) Syn. lag behind
drop behind (phrv.) ร่วงลงด้านหลัง See also: หล่นลงข้างหลัง
drop below (phrv.) ต่ำลงกว่า See also: ลดลง Syn. be below, be under
drop below (phrv.) ต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. be below, fall below, get below
drop by (phrv.) เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ Syn. bring over
drop dead (idm.) หยุดรบกวนและไปให้พ้นได้แล้ว (คำสแลงหยาบ)
drop dead (phrv.) ตายทันที See also: ตายคาที่
drop dead (phrv.) เลิก (ทำหรือติดต่อ) ทันที
drop dead (phrv.) หยุดก่อกวน (คำสแลง) See also: ไปให้พ้น Syn. get lost
drop down (phrv.) ตกอย่างรวดเร็ว
drop down (phrv.) ทำให้ต่ำลงอย่างเร็ว Syn. drop to
drop in (phrv.) หย่อนไว้ See also: ใส่ไว้, หยอดไว้
drop in (phrv.) มาเยี่ยม (โดยไม่บอกล่วงหน้าหรืออย่างไม่เป็นทางการ) Syn. bring over
drop in (phrv.) ไม่เข้าร่วม (ระบบสังคมหรือการศึกษา)
drop in the bucket (idm.) จำนวนน้อยมาก
drop in the ocean (idm.) จำนวนน้อยมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
drop-off(ดรอพ'ออฟ) n. ทางลงที่ชันมาก,การลดลง,การลง
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropper(ดรอพ'เพอะ) n. คนหยอด,เครื่องหยอด,ที่หยอดยา
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย,โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy
English-Thai: Nontri Dictionary
drop(n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drop๑. หยด๒. ยาหยด๓. ยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ pastille] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dropped orderระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropsy, abdominal; ascites; dropsy, peritonealท้องมาน [มีความหมายเหมือนกับ hydroperitoneum; hydroperitonia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropหยด,เป็นหยดๆ [การแพทย์]
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]
Drop Outจำนวนผู้ป่วยที่จะขาดหายไปจากการทดลอง [การแพทย์]
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Dropoutsการออกกลางคัน [TU Subject Heading]
Droppers, Medicinalที่หยดยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้ง (v.) drop See also: wind up, stop Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
มุบ (v.) drop See also: lower, dive down, move down quickly, duck Syn. ยุบลง
ย่อ (v.) drop See also: bend one´s back, lean forward, lower, stoop down Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ยอบกาย, ย่อกาย
ย่อกาย (v.) drop See also: bend one´s back, lean forward, lower, stoop down Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ยอบกาย
ย่อตัว (v.) drop See also: bend one´s back, lean forward, lower, stoop down Syn. ลด, ลดตัว, ยอบกาย, ย่อกาย
ยอบกาย (v.) drop See also: bend one´s back, lean forward, lower, stoop down Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ย่อกาย
ย้อย (v.) drop See also: trickle down, drip, stream down Syn. ไหล
ยุบลง (v.) drop See also: lower, dive down, move down quickly, duck
ร่วง (v.) drop See also: fall off, come off Syn. หล่น, หลุด, ตก
ลง (v.) drop See also: decrease, lessen, be reduced Syn. ลด Ops. เพิ่ม
หยด (v.) drop Syn. เหยาะ
หยดน้ำ (n.) drop
หยอด (v.) drop
หยาด (v.) drop See also: drip Syn. หยาดหยด
หยาดหยด (v.) drop See also: drip
หยุด (v.) drop See also: wind up, stop Syn. ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
เลิกล้ม (v.) drop See also: wind up, stop Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก
หยาดน้ำ (n.) drop (of water) See also: droplet Syn. หยด, หยดน้ำ
พินทุ (n.) drop of water Syn. หยาดน้ำ, หยดน้ำ
การหยอด (n.) dropping
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
Oh, you're dropped something, madamโอ คุณครับ คุณทำบางสิ่งตกไว้
I didn't mean to be eavesdroppingฉันไม่ได้ตั้งใจที่แอบฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't drop the other one.ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา?
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
Didn't drop it in the sandbag.มันก็ออกจากเรือเฟอร์รี่
Send me a postcard, drop me a lineส่งโปสการ์ดวางฉันบรรทัด
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก
Did he tell you to drop the gun right away?เขาบอกคุณที่จะวางปืนทันทีหรือไม่
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ
When he runs, you drop that rope or you'll lose your hands.พอมันกระชาก ต้องปล่อยเชีอกเลยนะ ไม่งั้นมือพังเเน่
Everything was so arranged that he swallowed every drop of my pissทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน
You drop a few seeds, and you move on.คุณทำเมล็ดหล่น 2-3 เม็ด แล้วคุณก็ดำเนินชีวิตต่อ
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน

drop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 落] alight; to fall; to drop (behind)
碎掉[suì diào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, 碎掉] to drop and smash; broken
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 上门 / 上門] drop in; visit
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
吊球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ, 吊球] drop shot (in tennis or volleyball)
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
掉球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ, 掉球] drop shot (in volleyball, tennis etc)
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, 暗示] drop a hint; hint; suggest; suggestion
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ, 猛跌] drop sharply (e.g. stock prices)
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, 势降 / 勢降] potential drop (elec.)
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 学如逆水行舟,不进则退 / 學如逆水行舟,不進則退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
备抵[bèi dǐ, ㄅㄟˋ ㄉㄧˇ, 备抵 / 備抵] an allowance (accounting); to allow for (a drop in value)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, 背景] background; backdrop
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 衰退] decline; fall; drop; falter
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, 跌幅] decline (in value); extent of a drop
[dí, ㄉㄧˊ, 墬] drop; fall
水滴[shuǐ dī, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ, 水滴] drop
[zhàng, ㄓㄤˋ, 胀 / 脹] dropsical; swollen; to swell; to be bloated
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
耳坠子[ěr zhuì zi, ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ ㄗ˙, 耳坠子 / 耳墜子] eardrops (pendant jewelry); earrings
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, 窃听 / 竊聽] eavesdrop; wiretap
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, 浮肿 / 浮腫] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, 浮肿病 / 浮腫病] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ˇ, 留饮 / 留飲] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
滴管[dī guǎn, ㄉㄧ ㄍㄨㄢˇ, 滴管] eyedropper; pipette; burette
眼药[yǎn yào, ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, 眼药 / 眼藥] eye drops; eye ointment
[jì, ㄐㄧˋ, 瘈] furious; hydrophobia; madness
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
雨滴[yǔ dī, ㄩˇ ㄉㄧ, 雨滴] raindrop
雨点[yǔ diǎn, ㄩˇ ㄉㄧㄢˇ, 雨点 / 雨點] raindrop
帏幕[wéi mù, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ, 帏幕 / 幃幕] screen; backdrop
[chén, ㄔㄣˊ, 沉] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 泪水 / 淚水] teardrop; tears

drop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] (n) {comp} drag and drop
ドラッグアンドドロップ[, doragguandodoroppu] (n) drag and drop
ドロップケーブル[, doroppuke-buru] (n) {comp} drop cable (for workstations)
ドロップダウンメニュー[, doroppudaunmenyu-] (n) {comp} drop down menu
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop
ぽとり[, potori] (adv-to) (See ぽとりと落ちる) with a "plop" (of tears, drop of water, etc.)
一滴;一雫[いってき(一滴);ひとしずく, itteki ( itteki ); hitoshizuku] (n-adv,n-t) drop (of fluid)
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
九牛の一毛[きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuunoichimou] (n) mere fraction; drop in the bucket
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle
伝え反り[つたえぞり, tsutaezori] (n) underarm forward body drop (sumo)
何かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat
価格破壊[かかくはかい, kakakuhakai] (n,adj-no) sudden, wide-spread drop in prices
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
劣化[れっか, rekka] (n,vs) deterioration; degradation; drop in quality; (P)
垂らし込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m) to drop into, drop-by-drop
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo)
大海一滴[たいかいいってき, taikaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo)
寄る[よる, yoru] (v5r,vi) to visit; to drop in; to approach; (P)
居反り[いぞり, izori] (n) backwards body drop (sumo)
掛け反り[かけぞり, kakezori] (n) hooking backwards body drop (sumo)
止めておく[やめておく, yameteoku] (v5k) (uk) to pass; to pass on; to give (something) a miss; to let the matter drop
滄海一滴[そうかいいってき, soukaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P)
生み落とす;産み落とす;生み落す[うみおとす, umiotosu] (v5s,vt) to give birth to; to drop (calf or foal)
空中投下[くうちゅうとうか, kuuchuutouka] (n,adj-no) airdrop; air drop
立ち寄る(P);立寄る[たちよる, tachiyoru] (v5r,vi) to stop by; to drop in for a short visit; (P)
肩を落とす[かたをおとす, katawootosu] (exp,v5s) to drop one's shoulders
舞い込む[まいこむ, maikomu] (v5m,vi) to drop in; to happen to
落ち零れる[おちこぼれる, ochikoboreru] (v1) (sens) to leave something behind; to fall behind; to fall short; to drop out
落っこちる[おっこちる, okkochiru] (v1,vi) to fall down; to drop
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat
遊びに来る;遊びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See 遊びに行く) to come and stay; to drop in; to visit
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations)
引込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] drop cable
ドロップアウト[どろっぷあうと, doroppuauto] drop-out
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour
ドロップイン[どろっぷいん, doroppuin] drop-in
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下ろす[おろす, orosu] Thai: เบิก English: to drop

drop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in FR:
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
แกงจืดลูกรอก[n. exp.] (kaēngjeūt l) EN: egg drop soup FR:
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การลดลงของกำไร[n. exp.] (kān lotlong) EN: profit drop FR:
การลดลงของราคาน้ำมัน[n. exp.] (kān lotlong) EN: oil price drop FR:
การโหลดสัมภาระ[n. exp.] (kān lōt sam) EN: bag drop FR:
การตก[n.] (kān tok) EN: precipitation ; drop FR: précipitation [f] ; chute [f]
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
ลาออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lā-øk jāk r) EN: drop out FR: quitter l'école ; arrêter l'école
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกกับ[v. exp.] (loēk kap) EN: break up with ; break with ; drop FR: rompre avec ; laisser tomber
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off FR: tomber ; se détacher
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: sweets ; hard candy ; lozenge ; toffee ; cough drop ; lollies FR: bonbon [m] ; sucrerie [f] ; pastille [f]
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
เป็นหยด ๆ[n. exp.] (pen yot yot) EN: drop by drop FR: goutte à goutte
พินทุ[n.] (phinthu) EN: drop of water FR:
ภฤษฏ์[v.] (phreut) EN: fall ; drop FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
ร่วง[v.] (rūang = rua) EN: drop ; fall off ; come off FR: tomber ; se détacher
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse FR: s'effondrer
ส่งข่าวคราว[v. exp.] (song khāokh) EN: drop a line FR: donner de ses nouvelles ; faire signe
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up FR: rendre visite
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive FR: plonger
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop FR: refréner ; réfréner ; contenir
ทำตก[v. exp.] (tham tok) EN: drop sth ; knock sth down FR:
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
เทียนหยด [n. exp.] (thīen yot) EN: Duranta ; Golden dew drop ; Sky flower ; Pigeon berry FR:
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งฟ้อง[v. exp.] (thing føng) EN: abandon an action ; drop a charge FR:
ทิ้งจดหมาย [v. exp.] (thing jotmā) EN: mail a letter ; post a letter ; drop a letter in the letter box/mailbox (Am.) FR: poster une lettre ; mettre à la poste
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboē) EN: bombard ; drop a bomb ; bomb FR: bombarder ; larguer des bombes ; pilonner

drop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tautropfen {m}dew drop
Drops {m,n} | saure Dropsfruit drop | acid drops
Eukalyptusbonbon {n}eucalyptus cough sweet; cough drop
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates
Tastenhub {m}key drop
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
Vogeldreck {m}bird droppings
Hustenbonbon {n}cough drop; cough lozenge
Abwurftank {m}drop tank
Druckabfall {m}drop in pressure
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
Gewindestange {f}drop rod; threaded rod
quantitativer Leistungsabfall {m}drop in productivity
qualitativer Leistungsabfall {m}drop in quality
Rennlenker {m}drop bars
Signalausfall {m}drop out
Störsignal {n}drop in
Verbindungskabel {n}drop cable
Wermutstropfen {m}drop of bitterness
Preisverfall {m}drop-off in prices
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage
Abfallzeit {f}drop-out time
Augentropfen {pl} [med.]eye drops
Wassertropfenechtheit {f}fastness to water drops
Gummibonbon {n}gumdrop
Gefleckte Pelzgroppe {f} (Caracanthus maculatus) [zool.]gumdrop goby
Pferdeäpfel {pl}horse droppings
Hydrokultur {f}hydroponics
Hydrophobie {f}; Angst vor Wasserhydrophobia
Wasserkraftwerk {n}hydroelectric power plant; hydropower station
Wasserkraftnutzung {f}hydropower utilization
Mist {m}droppings
Anlaufstelle {f}place to go; drop-in center
Tautropfen {m}dewdrop
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drop
Back to top