ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hopeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hopeless*, -hopeless-

hopeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hopeless (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง Syn. forlorn Ops. hopeful
hopelessly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง
hopelessly (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising
English-Thai: Nontri Dictionary
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสิ้นหวัง (n.) hopelessness See also: desperation, despair Syn. ความหมดหวัง Ops. ความหวัง
สิ้นหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดอาลัยตายอยาก (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง, หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
เข้าตาจน (v.) be in a hopeless See also: be in an impasse, have no way out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ,\ Nhe ความต้องการบทเรียน
They have you in a hopeless situation, strategically.คุณจะต้องยิงมันจนท้อเลยล่ะ
It's hopeless asking you anything.นายนี่ถามอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน"
And who do you think was tellin' me... what a hopeless case you was the most ?ใช่ ทายซิว่าใครพูดว่าคุณไม่มีลุ้น
You hopeless bum, let's go!ยังจะมาแก้ตัวอีก เดินไป
That hopeless future.อนาคตที่สุดแสนจะสิ้นหวัง.
Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime...ยูโนแคลเข้าไปทำธุรกิจในพม่า โดยสนับสนุนระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุด... .
Is anybody paying attention? Is it hopeless to try and change things?มีใครสนใจมั้ย หรือไม่มีหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร
We were hopeless to startมันไม่มีทางตั้งแต่แรกแล้ว
He took on what seemed to many like a hopeless task - the job of turning a group of raw.เขามารับหน้าที่บังคับการในสถานการณ์ ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังอันนี้.. นั่นคือการทำให้เหล่านายทหาร..
What a hopeless class this is!ทำไมถึงเป็นห้องเรียนที่หงอยเหงาแบบนี้นะ

hopeless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, 绝望 / 絕望] desperation; forlorn; hopeless
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast

hopeless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P)
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P)
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P)

hopeless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
ไม่มีทาง[X] (mai mī thān) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible ; No way! ; hopeless FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible ; il n’en est pas question
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: hopeless ; bleak FR:
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer
หมดอาลัยตายอยาก[v.] (mot-ālaitāi) EN: be hopeless FR:
หมดหวัง[adj.] (motwang) EN: hopeless ; desperate ; devastated FR: désespéré ; sans espoir ; dévasté (fig.)
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:
สิ้นหวัง[X] (sin wang) EN: hopeless ; in despair FR: sans espoir
หมดรูป[adv.] (motrūp) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดท่า[adv.] (motthā) EN: desperately ; hopelessly FR:

hopeless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hopeless
Back to top