ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhappily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhappily*, -unhappily-

unhappily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhappily (adv.) ไม่มีความสุข See also: ทรมาน Syn. unfavourably Ops. happily, well
unhappily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, sadly, despondently
unhappily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhappily
Back to top