ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joyful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joyful*, -joyful-

joyful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyful (adj.) ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส Syn. joyous, happy, elated Ops. sad, unhappy
joyfully (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน Syn. happily, cheerfully Ops. unhappily
joyfulness (n.) การมีความสุขอย่างมาก See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี Syn. happiness, ecstasy Ops. unhappiness, misery
joyfulness (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Ops. gloom, sadness
joyfulness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
English-Thai: HOPE Dictionary
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
English-Thai: Nontri Dictionary
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระรื่น (adj.) joyful See also: happy, delightful, cheerful Syn. ระรื้น
รื่นเริง (adj.) joyful See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง
เริงร่า (adj.) joyful See also: cheerful, happy
ครื้นเครง (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ชื่น (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน, ยินดี
ยินดี (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน
รื่นรมย์ (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
อย่างสนุก (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
อย่างเบิกบาน (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
เบิกบานใจ (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
เริงร่า (adv.) joyfully See also: jovially, cheerfully, playfully
แช่มชื่น (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
ความซาบซึ้ง (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความตื้นตันใจ
ความตื้นตัน (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง
ความตื้นตันใจ (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความซาบซึ้ง
ความสดใส (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน Ops. ความเศร้า, ความทุกข์
ความเบิกบาน (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส Ops. ความเศร้า, ความทุกข์
ครึกครื้น (v.) be joyful See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ชื่น (v.) be joyful See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. อิ่มเอิบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง
Believe it or not... today I wrote joyful pages!เชื่อไหม? วันนี้ฉันเขียนงานได้ดีมาก
Vern, you know, there's a joyful freedom in your Latin,เวิร์น คุณรู้มั้ย คุณมีลีลาเต้นละตินที่มีความสุขนะจ๊ะ
( joyful laughing ):(เสียงหัวเราะอย่างมีความสุข):
Let no joyful voice be heard!จงอย่าได้ สำเหนียก ความหรรษา
This is joyful news.นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands.สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี
# Holidays are joyful #Holidays are joyful.
The lovers is a joyful card, but paired with judgment, it means there's something wrong with this couple.ไพ่นักรัก คือไพ่แห่งความสุข แต่คู่กับไพ่พิพากษา หมายถึงความผิดพลาด คู่นี้ไม่เหมาะสมกัน
This is truly a joyful occasion for this family.นี่เป็นโอกาสที่น่าชื่นชมสำหรับครอบครัวนี้

joyful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news
[xī, ㄒㄧ, 僖] cautious; merry; joyful; surname Xi
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
喜盈盈[xǐ yíng yíng, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜盈盈] happy; joyful
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜吟吟] joyful; happy
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, 愉悦 / 愉悅] joyful; cheerful; delighted
[kǎi, ㄎㄞˇ, 恺 / 愷] joyful; kind
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ, 欢喜 / 歡喜] joyful
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋
[chàng, ㄔㄤˋ, 畅 / 暢] smooth; fluent; joyful; happy

joyful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイフル[, joifuru] (n) joyful
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t,adv-to) gleeful; joyful
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful

joyful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
อิ่มเอิบ[adj.] (im-oēp) EN: beaming ; joyful ; blissful FR:
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
เกษมสันต์[adj.] (kasēmsan) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เกษมศานต์[adj.] (kasēmsān) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful FR:
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
ปรีดา[adj.] (prīdā) EN: delighted ; pleased ; joyful FR:
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over FR: heureux ; réjoui ; gai ; joyeux
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
สมิต[v.] (samit) EN: smile ; be joyful FR:
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreū) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively FR: très agréable ; de rêve
ความเบิกบาน[n.] (khwām boēkb) EN: joyfulness FR: gaieté [f]
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:

joyful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudig {adj} | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joyful
Back to top