ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

despondent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *despondent*, -despondent-

despondent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despondent (adj.) อย่างหมดหวัง See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless Ops. hopeful, optimistic
despondently (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, unhappily, sadly
English-Thai: HOPE Dictionary
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
English-Thai: Nontri Dictionary
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, หมดหวัง
หมดหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง
หมดอาลัย (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't put on such a despondent face so early.อย่าเพิ่งทำหน้าเศร็สิ
Caught in Angelique's spell... my beloved Josette wandered helplessly towards Widow's Hill... where many a despondent soul had leapt to their death.เดินไปที่หน้าผาอย่างหมดหวัง ที่ซึ่งวิญญาณสิ้นหวังทุกตนโดดลงไปสู่ความตาย
You were said to be despondent when he died.ได้ยินว่าท่านหดหู่มาก หลังเขาตายไป
Scofield's exhausted. Despondent.สกอฟิลด์เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ท้อแท้สิ้นหวัง
If all right means despondent, yes.ถ้าไม่เป็นไรหมายถึงหมดหวังล่ะก็ ใช่เลย

despondent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
[chà, ㄔㄚˋ, 侘] boast; despondent
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy

despondent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent

despondent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมดอาลัย[v.] (mot-ālai) EN: be despondent FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent FR: déprimé ; démoralisé
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ทอดอาลัย[v.] (thøt-ālai) EN: despair ; lose hope ; be in despair ; be despondent FR: désepérer ; perdre espoir
ตรอม[adj.] (trøm) EN: despondent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า despondent
Back to top