ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downhearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downhearted*, -downhearted-

downhearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downhearted (adj.) ท้อแท้ See also: หมดหวัง, สิ้นหวัง Syn. depressed, forlorn Ops. hopeful, cheerful
English-Thai: HOPE Dictionary
downheartedadj. หดหู่ใจ,ท้อใจ,เศร้า,ท้อแท้, See also: downheartedness n. ดูdownhearted, Syn. dejected
English-Thai: Nontri Dictionary
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนื่อยใจ (v.) be downhearted See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้

downhearted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
灰心丧气[huī xīn sàng qì, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 灰心丧气 / 灰心喪氣] downhearted; downcast; in despair

downhearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted
しょんぼり[, shonbori] (adv,n,vs) being downhearted; (P)
青菜に塩[あおなにしお, aonanishio] (exp) feeling sad or downhearted; down in the dumps

downhearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
สลดหดหู่[adj.] (salot hothū) EN: depressed ; dispirited ; downhearted FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downhearted
Back to top