ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorrowful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorrowful*, -sorrowful-

sorrowful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorrowful (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจมาก Syn. lamentable, mournful, sad Ops. happy, comedic
sorrowfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. mournfully
English-Thai: HOPE Dictionary
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
English-Thai: Nontri Dictionary
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสลดใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad Syn. น่าเศร้าใจ
น่าเศร้าใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad
สลดใจ (v.) be sorrowful See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve Ops. ชุ่มชื่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grown old tired and lonely and die a sorrowful death you ass!ความเหนื่อย ความเดียวดายและ และความตาย มันจะทำให้คุญเป็นทุกข์
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น
It's mournful, sorrowful, you're dead and you hate it. Go.เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธเน‡เธˆเธฑเธ”เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธ‚เนˆเธ‡เน€เธšเธชเธšเธญเธฅ
Before Thee I stand, sinful and sorrowful.ครํ่าครวญเฉพาะพักตร์ของท่าน

sorrowful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
悲哀[bēi āi, ㄅㄟ ㄞ, 悲哀] grieved; sorrowful
悲痛[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, 悲痛] grieved; sorrowful
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ, 哀愁] sad; sorrowful
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ, 悲伤 / 悲傷] sad; sorrowful
[cè, ㄘㄜˋ, 恻 / 惻] sorrowful

sorrowful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P)
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous
愁然[しゅうぜん, shuuzen] (n,adj-t,adv-to) sorrowfully
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive

sorrowful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease ; qualm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorrowful
Back to top