ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lift*, -lift-

lift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lift (n.) การโดยสาร See also: การโดยสารไปด้วย, การพาไปส่ง, การให้ติดรถไปด้วย Syn. drive, ride
lift (n.) การยก See also: การแบกขึ้น
lift (n.) การลักทรัพย์ (คำสแลง) See also: การหยิบฉวย, การขโมย Syn. theft
lift (vt.) ขโมย (คำสแลง) See also: ลักขโมย Syn. steal
lift (n.) ความกระปรี้กระเปร่า See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
lift (vt.) ทำให้ร่าเริง See also: ทำให้ดีใจ, ทำให้กระปรี้กระเปร่า, ทำให้มีความสุข Syn. invigorate, exhilarate
lift (vt.) ยกขึ้น See also: ชูขึ้น Syn. elevate, raise Ops. lower
lift (vt.) ยกระดับ See also: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ Syn. exalt, elevate Ops. lower
lift (vt.) ยกเลิก See also: ล้มเลิก, เพิกถอน Syn. end, ban
lift (n.) ลิฟต์ Syn. elevator
lift down (phrv.) ทำให้ต่ำลง See also: ยกลง, เอาลงมา
lift from (phrv.) ยกสูงขึ้นจาก See also: ทำให้สูงขึ้นจาก
lift from (phrv.) คัดลอกจาก See also: ทำสำเนาจาก
lift off (phrv.) ยกออก
lift pump (n.) เครื่องปั๊มน้ำ See also: เครื่องสูบน้ำขึ้น
lift up (phrv.) ยกขึ้น Syn. pull up
lift up (phrv.) กระตุ้น See also: ให้กำลังใจ, ทำให้ร่าเริง Syn. pull up
lift up (phrv.) ยกขึ้น See also: อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น Syn. pick up, gather up
liftoff (n.) การที่จรวดเคลื่อนขึ้นจากฐานปล่อยจรวด
English-Thai: HOPE Dictionary
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
lift-off(ลิฟทฺ'ออฟ) n. การบินขึ้น,เวลาที่เคลื่อนขึ้นหรือบินขึ้น., Syn. liftoff
English-Thai: Nontri Dictionary
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liftระยะยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lift ชั้นฝังกลบ ชั้นฝังกลบขยะของการฝังกลบแบบสุขาภิบาล ซึ่งแต่ละชั้นฝังกลบ จะประกอบด้วยขยะที่ถูกบดอัดแล้วกับดินกลบทับของแต่ละชั้น โดยทั่วไปมักจะมีหลายชั้นทับกันขึ้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้อน (v.) lift See also: take up
ยกขึ้นยกลง (v.) lift See also: shrug, raise, move up and down
ยัก (v.) lift See also: shrug, raise, move up and down Syn. ยกขึ้นยกลง
เชิด (v.) lift See also: raise, elevate
ชันคอ (v.) lift one´s head See also: raise one´s head Syn. ยก
กะดี่ (v.) lift up See also: pry up, lever Syn. ดีดขึ้น, กระดี่
ดีดขึ้น (v.) lift up See also: pry up, lever Syn. กระดี่
กีฬายกน้ำหนัก (n.) weight lifting
ช่องดาล (n.) finger hole for lifting a bolt
ยกน้ำหนัก (n.) weight lifting Syn. กีฬายกน้ำหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Seven of us were stuck in the lift for over an hourพวกเราเจ็ดคนติดอยู่ในลิฟท์กว่า 1 ชั่วโมง
Can I use the lift?ฉันจะใช้ลิฟท์ได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน
You didn't even bat an eye. You didn't lift a finger.ไม่ได้ใช้คาถา ไม่ได้ยกนิ้วด้วยซ้ำ
Striker, lift your nose. Straighten your wings.สไตรค์เกอร์ เชิดหัวขึ้น กางปีกออก
Cut him down to nothing. I couldn't lift him off the sheet.ตัดเขาลงไปไม่มีอะไร ฉันไม่สามารถยกเขาออกผ้าลินิน
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น
We can lift you out to safety. Please answer my call if you can hear me.เราจะพาคุณไปยังที่ปลอดภัย ถ้าได้ยิน ช่วยตอบด้วย
And you don't lift a finger to help. Neither one of you.แต่ไม่ช่วยเราเลย ทั้งสองคน
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
Why? You can't even lift one.ทำไมล่ะ นายยกดาบไม่ไหวด้วยซ้ำ
You close your eyes... then you lift your hands...คุณหลับตา... แล้วคุณก็ยกมือ...
Is there any pain when you breathe? Any pain there? Any pain when I lift your arm up like this?เวลาหายใจเจ็บมั้ย เวลายกแขนแบบนี้
You'll be glad to hear that the lift was working this morning.คุณจะดีใจที่ได้ยินว่าลิฟท์เป็นคนที่ทำงานในเช้าวันนี้

lift ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
[gāng, ㄍㄤ, 扛] lift overhead with both hands
[jiē, ㄐㄧㄝ, 揭] lift off (a cover); divulge
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 袺] lift up a dress
高举[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ, 高举 / 高舉] lift up; hold high
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
叉车[chā chē, ㄔㄚ ㄔㄜ, 叉车 / 叉車] forklift truck
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 高扬 / 高揚] held high; elevated; uplift; soaring
千斤顶[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 千斤顶 / 千斤頂] jack (for lifting weight)
升空[shēng kōng, ㄕㄥ ㄎㄨㄥ, 升空] lift-off; to levitate
抬起[tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ, 抬起] uplift
向上[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, 向上] upwards; uplifting
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, 举重 / 舉重] weight-lifting (athletics)

lift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウフヘーベン[, aufuhe-ben] (n) lift (ger
シングルリフト[, shingururifuto] (n) single lift (ski)
スキーリフト[, suki-rifuto] (n) ski lift
デッドリフト[, deddorifuto] (n) dead lift
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P)
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
抱き下ろす;抱下ろす[だきおろす, dakiorosu] (v5s) to lift down; to carry down in one's arms
抱き起こす;抱き起す[だきおこす, dakiokosu] (v5s,vt) to lift (a person) in one's arms; to help (a person) sit up
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo)
[かん, kan] (n) (1) ring; link; (2) open spirals of heavy metal wire twisted into a kettle and used to lift it (tea ceremony)
階段昇降機[かいだんしょうこうき, kaidanshoukouki] (n) stairlift; (home) chair lift
雪釣り;雪釣;雪つり[ゆきつり;ゆきづり(雪釣り;雪釣), yukitsuri ; yukiduri ( yuki tsuri ; yuki tsuri )] (n) (arch) game in which children use a piece of charcoal on a string to create and lift up snowballs
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
アイリフト[, airifuto] (n) eyelift
ウエートリフティング;ウエイトリフティング;ウェイトリフティング;ウェートリフティング[, ue-torifuteingu ; ueitorifuteingu ; ueitorifuteingu ; ue-torifuteingu] (n) (See 重量挙げ) weight lifting
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P)
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off
ハンドリフト[, handorifuto] (n) handlift; pallet jack; manual forklift
フォークリフト[, fo-kurifuto] (n) forklift
ルパン[, rupan] (n,vs) (col) (See 万引) shoplifting; shoplifter
万引(P);万引き(P)[まんびき, manbiki] (n,vs) shoplifting; shoplifter; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt
吊り落とし;吊り落し[つりおとし, tsuriotoshi] (n) lifting body slam (sumo)
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P)
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P)
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo
離昇[りしょう, rishou] (n,vs) lift-off (e.g. of rockets, planes, etc.); take-off
高める[たかめる, takameru] (v1,vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift

lift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัน[v.] (chan) EN: lift up FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise FR: lever
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ดีดขึ้น[v. exp.] (dīt kheun) EN: lift up FR:
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch FR: voyager (en) ; prendre
กะดี่[v.] (kadī) EN: lift up FR:
ขยับขึ้น[v. exp.] (khayap kheu) EN: lift FR:
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes FR: regarder de haut
ลิฟท์[n.] (lif = lip) EN: lift ; elevator FR: ascenseur [m]
เลิก[v.] (loēk) EN: lift ; raise FR: lever ; relever
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer
เงื้อ[v.] (ngeūa) EN: lift a hand against ; raise a hand against FR: lever la main pour frapper
เงย[v.] (ngoēi) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high FR: lever ; relever ; lever la tête ; dresser la tête
เงยหน้า[v. exp.] (ngoēi nā) EN: look up; lift ; raise one's head FR: lever les yeux
ไปส่ง[v. exp.] (pai song) EN: give a lift ; give a ride FR: raccompagner ; reconduire ; donner un lift (fam.)
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part ; tilt FR: entrouvrir ; écarter
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:
แซะ[v.] (sae) EN: shovel ; spade ; lift with a spatula FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ส่ง[v.] (song) EN: accompany ; escort ; lift ; see off FR: accompagner ; déposer (qqn) ; raccompagner ; reconduire
ทำให้ต่ำลง[v. exp.] (thamhai tam) EN: lower ; let down ; lift down FR: abaisser
ทะยาน[v.] (thayān) EN: soar ; take off ; lift off ; leap forward ; jump ; spring ; climb FR: décoller ; s'élancer ; prendre son élan
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser
ยก[v.] (yok) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt FR:
ดึงหน้า[v. exp.] (deung nā) EN: have a facelift ; have one's face lifted FR:
การลำเลียงทางอากาศ[n. exp.] (kān lamlīen) EN: airlift service FR: transport par air [m]
การยกของ[n. exp.] (kān yok khø) EN: lifting FR:
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
กระบะลอย ; กะบะลอย[n. exp.] (kraba løi [) EN: high-lift pickup truck FR: pick-up surélevé [m]
กระเช้าลอยฟ้า[n. exp.] (krachao løi) EN: cable car ; cableway ; funicular ; chairlift FR: téléphérique [m] ; funiculaire [m]
ปั้นจั่น[n.] (panjan) EN: crane ; davit ; lifting machine ; derrick FR: grue [f] ; bigue [f] ; appareil de levage [m] ; chèvre [f]
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwi) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism FR:
รถยก[n. exp.] (rotyok) EN: forklift ; forklift truck FR: fourche d'élévation [f]
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting FR: haltérophilie [f]

lift ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dirk {f} [naut.]topping lift
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Hubhöhe {f}height of lift
Hubwagen {m}lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift
Erfolgserlebnis {n}sense of achievement; lift
Bremslüfter {m} [techn.]brake lifting device
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck
Hub {m}lift
Hubgeschwindkeit {f}hoisting speed; lifting speed
Hubkraft {f}lifting force
Ladendiebstahl {m}shoplifting
Aufzugssschacht {m}lift shaft
Lift {m}lift; elevator [Am.]
Materialaufzug {m}lift for material
Stapler {m}lift truck
Schlepplift {m} (Ski)T-bar list; ski tow; draglift
Skilift {m}; Schilift
Reißen {n} (Gewichtheben) [sport]snatch (weightlifting)
Start {m} (Rakete)liftoff
Talstation {f} (eines Skiliftes)station at the bottom (of a ski lift)
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam
Saugheber {m}vacuum lifting tool
Lüftungsheber {m}ventilation plate lifter
Gewichtheben {n} [sport]weight lifting; weightlifting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lift
Back to top