ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lower*, -lower-

lower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lower (vi.) จมลง See also: จม Syn. descend, sink
lower (adj.) ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ) See also: น้อยกว่า
lower (vt.) ทำให้ต่ำต้อย See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ Syn. humiliate, dishonor, disgrace, debase Ops. elevate, honor
lower (vt.) ทำให้ต่ำลง See also: ลดต่ำลง Syn. drop, depress
lower (vt.) ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง) See also: ลดลง Syn. decrease, diminish, lessen Ops. raise, increase
lower (n.) ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ Syn. berth
lower (adj.) ที่อยู่ชั้นล่าง See also: ข้างล่าง Ops. upper
lower (n.) ฟันล่าง See also: ขากรรไกรล่าง Syn. lower jaw
lower (adj.) ลดตัวลงไป
lower (vt.) ลดระดับความดังของเสียง See also: ลดเสียง Syn. soften
lower (vi.) ลดลง See also: น้อยลง Syn. diminish
lower (n.) การขมวดคิ้ว See also: หน้าตาบูดบึ้ง
lower (n.) ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม
lower (vi.) ทำหน้าบูดบึ้ง See also: ขมวดคิ้ว Syn. frown, scowl
lower (vi.) มืดลง (ท้องฟ้า) See also: ดำมืด Syn. darken, threaten
lower at (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ See also: จ้องมองอย่างโกรธ Syn. lour at
lower house (n.) สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)
lower jaw (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. mandible
lower jaw (n.) ฟันล่าง See also: ขากรรไกรล่าง
lower limb (n.) ขา
lower on (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ See also: จ้องมองอย่างโกรธ Syn. lour at, lower at
lower oneself (phrv.) ทำตัวไร้ค่า See also: ทำลายเกียรติ์, ทำให้ต่ำลง Syn. descend to
lower upon (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ See also: จ้องมองอย่างโกรธ Syn. lour at, lower at
lower-class (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low
lowercase (adj.) เกี่ยวกับตัวพิมพ์เล็ก
lowercase (n.) ตัวพิมพ์เล็ก
lowercase (vt.) พิมพ์หรือเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก
lowerclassman (n.) นักศึกษาชั้นปีที่สอง Syn. second-year
lowered (adj.) ซึ่งตกต่ำลง See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง
lowered (adj.) อยู่ใต้ระดับ See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ Syn. depressed, down
lowering (adj.) มืดครึ้ม (ท้องฟ้า) See also: เหมือนฝนจะตก Syn. dark, threatening, overcast, cloudy, gloomy Ops. clear
lowering (adj.) หน้าบึ้ง See also: คิ้วขมวด Syn. frowning, sullen, scowling
lowermost (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, deepest, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowermost (adv.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Ops. topmost
English-Thai: HOPE Dictionary
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
English-Thai: Nontri Dictionary
lower(adj) ต่ำลงมา,ลดลงมา,ตกต่ำ,หย่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower houseสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโจมอก (v.) pull up one´s lower garment so as to cover the breasts See also: wear a skirt to cover her breast Syn. นุ่งกระโจมอก
ค้อมลง (v.) lower See also: bow Syn. ต่ำลง
ต่ำกว่า (v.) lower See also: below, less than Syn. น้อยกว่า Ops. สูงกว่า
ต่ำลง (v.) lower See also: bow Syn. ค้อมลง
ถ่อม (v.) lower See also: bow Syn. ต่ำลง, ค้อมลง
ล่าง (adj.) lower Syn. ด้านล่าง, ข้างล่าง Ops. บน
เบื้องต่ำ (n.) lower area See also: lower position Syn. ข้างล่าง
เบื้องล่าง (n.) lower area See also: lower position Syn. ข้างล่าง, เบื้องต่ำ
ระดับล่าง (n.) lower level
เบื้องล่าง (n.) lower level Syn. ระดับล่าง
ลดตัวลงมา (v.) lower oneself See also: stoop to hanging around with Ops. ถีบตัวสูงขึ้น
เครื่องล่าง (n.) lower part of car supporters
ม. ต้น (n.) lower secondary school See also: junior high school, middle school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น Ops. มัธยมปลาย
มัธยมต้น (n.) lower secondary school See also: junior high school, middle school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น Ops. มัธยมปลาย
เครื่องช่วงล่าง (n.) lower section of the machine Syn. เครื่องล่าง
กดราคา (v.) lower the price See also: underprice, reduce price, force the price down, undersell
ส่วนล่าง (n.) lower-part See also: bottom-part Syn. ข้างล่าง Ops. ส่วนบน
ส่วนล่าง (n.) lower-part See also: bottom-part Syn. ข้างล่าง Ops. ส่วนบน
แปล้ (adj.) lowerd
กรอง (v.) string (garland-flower) See also: bead (into necklace) Syn. ร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, this is definitely Lower Wacker Drive.อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
If this is the lower Kohistan, we're about 150 miles from the Soviet border.ถ้าที่นี่คือ Kohistan ตอนล่าง เราก็อยู่ห่างชายแดนโซเวียต ประมาณ 150 ไมล์
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat.ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์
She also came from the lower class.เธอก็มาจาก ชนชั้นต่ำ
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า..
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do.ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ
Never lower your eyes to an enemy.ไม่เคยลดตาของคุณกับศัตรู
The list is in the lower drawer of my desk, which you-- "First of month--"เอสเอสรายชื่ออยู่ในลิ้นชัก "ทุกต้นเดือน..."

lower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
大小写[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 大小写 / 大小寫] capitals and lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 下层 / 下層] underlayer; lower class; lower strata; substrate
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 下流] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
[sāi, ㄙㄞ, 腮] gills; lower part of cheeks
下半身[xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, 下半身] lower half of one's body
下唇[xià chún, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄣˊ, 下唇] lower lip
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals
下眼睑[xià yǎn jiǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, 下眼睑 / 下眼瞼] lower eyelid
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 下议院 / 下議院] lower chamber (of legislative body); lower house
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, 下游 / 下遊] lower reaches; backward position
下闸[xià zhá, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄚˊ, 下闸 / 下閘] lower sluice gate; outflow sluice
下院[xià yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄢˋ, 下院] lower house (of parliament)
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ, 下颌 / 下頜] lower jaw; mandible
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 锏 / 鐧] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 脥] pelvic cavity; lower abdomen
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis
[cháng, ㄔㄤˊ, 裳] lower garment; skirts; petticoats; garments
[yóu, ㄧㄡˊ, 斿] scallops along lower edge of flag
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 对流层 / 對流層] troposphere; lower atmosphere
变温层[biàn wēn céng, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 变温层 / 變溫層] troposphere; lower atmosphere
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages
[yāo, ㄧㄠ, 腰] waist; lower back; pocket; middle
猪狗不如[zhū gǒu bù rú, ㄓㄨ ㄍㄡˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 猪狗不如 / 豬狗不如] worse than a dog or pig; lower than low
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, 盛开 / 盛開] blooming; in full flower

lower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers)
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid)
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
下乳[したちち;げにゅう, shitachichi ; genyuu] (n) lower breast; underboob
下層[かそう, kasou] (n,adj-no) lower strata (classes)
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P)
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
下焦[かしょう, kashou] (n) lower jiao (in traditional Chinese medicine); lower burner
下界[げかい, gekai] (n) (1) this world; the earth; hades; the nether world; (2) lower bound; (P)
下瞼[したまぶた, shitamabuta] (n) lower eyelid
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
下等動物[かとうどうぶつ, katoudoubutsu] (n) lower animals
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P)
下脚[かきゃく, kakyaku] (n) legs; lower limbs
下腹[かふく;したはら;したばら, kafuku ; shitahara ; shitabara] (n) abdomen; stomach; lower parts; under parts
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)
下葉[かよう;したば, kayou ; shitaba] (n) lower leaves
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
下院[かいん, kain] (n) lower house; lower (legislative) body; (P)
下院議[かいんぎ, kaingi] (n) lower house (of Parliament, etc.)
下院議員[かいんぎいん, kaingiin] (n) (See 下院) member of the lower house
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester
下界[げかい, gekai] lower bound
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower

lower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดหลัง[n. exp.] (ākān pūat l) EN: lower back pain ; back pain FR: mal de dos [m]
อันตรวาสก[n.] (antarawāsok) EN: monk’s lower garment FR:
ชักลง[v. exp.] (chak long) EN: lower ; pull down FR:
ชักธงลง[v. exp.] (chak thong ) EN: lower a flag FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ชั้นแมนเทิลส่วนล่าง[n. exp.] (chan maēnth) EN: lower mantle FR: manteau inférieur [m]
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure FR:
ด้านล่าง[n. exp.] (dān lāng) EN: bottom part ; lower part FR: partie inférieure [f] ; dessous [m]
ด้อย[adj.] (døi = dǿi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade FR: inférieur ; sous-développé
หักราคา[v.] (hakrākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price FR: baisser le prix ; casser les prix
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation FR:
อีสานใต้[n. prop.] (Īsān Tāi) EN: Southern Isan ; Lower Isan FR: Isan du Sud [m] ; sud de l'Isan [m]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip Phāk N) EN: Lower Egypt FR: Basse-Égypte [f]
แก้ไข้[v. exp.] (kaē khai) EN: lower the temperature ; reduce fever FR: diminuer la fièvre
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng l) EN: sell goods at a lower price FR:
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ขีดจำกัดล่าง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
ขอบเขตล่าง[n. exp.] (khøpkhēt lā) EN: lower bound FR:
ขอบเขตล่างมากสุด[n. exp.] (khøpkhēt lā) EN: greatest lower bound FR:
ขอบล่าง[n. exp.] (khøp lāng) EN: lower boundary FR:
เครื่องช่วงล่าง[n.] (khreūangchū) EN: lower part of car supporters FR:
เครื่องล่าง[n.] (khreūanglān) EN: lower part of car supporters FR:
กดราคา[v. exp.] (kotrākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell FR: baisser le prix ; comprimer les prix
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ลิมิตอินฟีเรียร์[n. exp.] (limit infīr) EN: imit inferior ; infimum limit ; liminf, inferior limit ; lower limit ; inner limit FR:
ลิมิตล่าง[n. exp.] (limit lāng) EN: lower limit FR: limite inférieure [f]
โลว์เออร์แซกโซนี[n. prop.] (Lō-oē Saēks) EN: Lower Saxony FR: Basse-Saxe [f]
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดคุณค่าของตัวเอง[v. exp.] (lot khunkhā) EN: lower oneself FR: se dévaloriser (fig.)
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดหน่อย[v. exp.] (lot nǿi) EN: lower the price FR: baisser le prix
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ลดธงครึ่งเสา [v. exp.] (lot thong k) EN: lower a flag to half-mast ; fly a flag at half-mast FR:
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ลดตัวลงมา[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself FR:
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
หลุบ[v.] (lup) EN: droop down ; turn down ; lower FR:
หลุบตา[v. exp.] (lup tā) EN: lower one's eyes FR:
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom t) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยมล่าง[n. exp.] (methrik baē) EN: lower triangular matrix FR: matrice triangulaire inférieure [f]

lower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crimpbacke {f} [techn.] | obere Crimpbacke | untere Crimpbackecrimp die | upper crimp die | lower crimp die
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Glockenblume {f}bell flower
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Nockenstößel {m}cam follower; tappet
Kathodenverstärker {m}cathode follower
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
Scheinblüte {f} [bot.]composite flower
Kurvenleser {m}curve follower
Schnittblumen {pl}cut flowers
Trockenblume {f}dried flower
Blütendiagramm {n}flower diagram
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral
Blütezeit {f}flowering time; blossom; blossoming
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer
heilig; geheiligt {adj} | heiligerhallow | hallower
Heißlüfter {m}hot air blower
Indigohakenschnabel {m} [ornith.]Indigo Flowerpiercer
Jetgebläse {n}jet blower
Lotusblume {f} [bot.]lotus flower
preisgünstig {adj} | preisgünstiger | am preisgünstigstenlow-priced | lower-priced | lowest-priced
Altpaläolithikum {n} [hist.]lower Paleolithic
untere Grenze {f}lower bound
Kleinschrift {f}lower case; lowercase
Unterdeck {n}lower deck
Untergrenze {f}lower limit; minimum level
Unterkiefer {m}lower jaw
Unterklasse {f}lower class
Unterlippe {f}lower lip
Unterschenkel {m} [anat.]lower leg
Unterschicht {f}lower class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lower
Back to top