ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downslide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downslide*, -downslide-

downslide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downslide (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession Ops. upturn, rise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downslide
Back to top