ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheerless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheerless*, -cheerless-

cheerless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerless (adj.) ไม่รื่นเริง See also: ไม่แจ่มใส Syn. gloomy, sorrowful Ops. cheerful
English-Thai: HOPE Dictionary
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some cheerless Nantucket born with a damned silver spoon in his mouth.บางคนเศร้าใจ แนนทักเกทer เกิด ด้วยช้อนเงินเคราะห์ร้ายในปาก ของเขา

cheerless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted

cheerless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
ยิ้มไม่ออก[v. exp.] (yim mai øk) EN: cheerless FR:

cheerless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheerless
Back to top