ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gladden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gladden*, -gladden-

gladden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gladden (vt.) ทำให้ดีใจ See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน Syn. delight, happy, please
English-Thai: HOPE Dictionary
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please
English-Thai: Nontri Dictionary
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชอบใจ (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่าดีใจ (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่าปลื้ม (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
น่ายินดี (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am gladdened that Sam's soul remains intact,ฉันดีใจนะที่วิญญาณของแซมยังอยู่เป็นปกติ
My Lord, it gladdens my heart to hear these words.ฝ่าบาท ข้าดีใจที่ได้ยินคำพูดเช่นนี้
Oh, definitely touching, especially the gladdening of the bride.รู้สึกได้จริงๆงั้นเหรอ โดยเฉพาะกับการทำให้ เจ้าสาวเป็นปลื้ม
Sir Leon. It gladdens my heart to see you.ท่านลีออน ข้ายินดียิ่งนักที่ได้พบท่าน
He didn't seem gladdened by the news.เขาไม่รู้สึกดีใจไปกับข่าวนี้เลย

gladden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ายินดี[v. exp.] (nā yindī) EN: gladden FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gladden
Back to top