ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rise*, -rise-

rise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rise (vi.) ลุกขึ้น See also: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น Syn. arinse, get up, stand up
rise (vi.) สูงขึ้น See also: เพิ่มขึ้น Syn. increase, go up
rise (vi.) เลื่อนสถานะขึ้น See also: เลื่อนขึ้น Syn. ascend, prosper
rise (vi.) ลุกฮือ See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้ Syn. rebel, revolt
rise (vi.) ยุติการประชุม Syn. adjourn
rise (vi.) กำเนิด See also: เริ่มต้น Syn. begin, originate
rise (vi.) เจริญเติบโต See also: เจริญขึ้น Syn. grow, intensify
rise (vi.) ปรากฏ See also: ผุดขึ้น Syn. happen, occur
rise (vi.) (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
rise (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. increase, upswing
rise (n.) การเลื่อนขึ้น See also: การเลื่อนสถานะขึ้น Syn. advancement, progress, promotion
rise (n.) การยกระดับ See also: ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น Syn. upward slope, incline
rise (n.) การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า
rise (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. beginning, origin
rise (n.) การก่อจลาจล See also: การลุกฮือ, การกบฏ Syn. rebellion
rise above (phrv.) ลอยสูงขึ้นเหนือ
rise above (phrv.) ทำให้มีพฤติกรรมดี / สูงส่งกว่า
rise above (phrv.) เอาชนะ
rise and shine (idm.) ลุกขึ้นแล้วก็ทำตัวให้สดชื้น See also: ตื่นๆทำตัวให้สดชื้น
rise from (phrv.) ลุกขึ้นจาก
rise from (phrv.) มีสาเหตุมาจาก Syn. arise from
rise from the ashes (idm.) สร้างขึ้นใหม่ (หลังถูกไฟเผา)
rise from the ranks (idm.) เลื่อนยศหรือตำแหน่ง
rise in the world (phrv.) มีฐานะทางสังคมสูงขึ้น
rise to (phrv.) ลอยขึ้นไปทาง See also: เคลื่อนไปทาง
rise to (phrv.) ขึ้นสู่ระดับ See also: ตำแหน่งสูง
rise to the bait (phrv.) (ปลา) กินเหยื่อ See also: ติดเบ็ด
rise to the occasion (idm.) ใช้ความพยายามอย่างมาก See also: แสวงหาสิ่งที่ท้าทาย
rise to the surface (idm.) กลายเป็นที่รู้จัก
rise up (phrv.) โผล่ See also: ปรากฏ, ผุดขึ้น
rise up (phrv.) ลุกยืนสองขา See also: ยืนด้วยขา
rise up (phrv.) ลุกฮือ See also: ลุกขึ้นสู้, กบฏ
rise up (phrv.) ลุกขึ้น See also: ลอยขึ้น
rise up (phrv.) ลุกฮือต่อต้าน See also: ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน
rise up (phrv.) ก่อตัวขึ้น See also: เกิดขึ้น
riser (n.) ผู้ลุกขึ้น See also: ผู้ก่อความไม่สงบ
English-Thai: HOPE Dictionary
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น,ปรากฎขึ้น,เกิดขึ้น,ฟื้นขึ้นมา,คืนชีพ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
English-Thai: Nontri Dictionary
rise(vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น
risen(vi) pp ของ rise
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rise timeช่วงเวลาเพิ่มระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การก่อกำเนิด (n.) rise See also: origination, starting Syn. การเกิด
การเกิด (n.) rise See also: origination, starting
ถีบตัว (v.) rise See also: mount, run high, soar Syn. พุ่งขึ้น
พุ่งขึ้น (v.) rise See also: mount, run high, soar
ฟู (v.) rise See also: swell, bulge Ops. แฟบ
แข็งค่า (v.) rise See also: go up Ops. อ่อนค่า
ขึ้นๆ ลงๆ (v.) rise and fall Syn. ขึ้นลง
ขึ้นลง (v.) rise and fall
ล้มลุก (v.) rise and fall again See also: be uncertain, be weak
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ทะลึ่งพรวด (v.) rise suddenly See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast) Syn. พรวดพราด
ลุกฮือ (v.) rise up See also: rebel, revolt, mutiny, resist
โด่ง (v.) rise up See also: rise high, soar Syn. สูง Ops. เตี้ย, ต่ำ
ผุดลุกผุดนั่ง (v.) rise up and sit down many times See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง
เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง (v.) rise up and sit down many times See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety
arose (vi.) กริยาช่องสองของ arise
ความกังขา (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย Ops. ความเข้าใจ
ความแปลกใจ (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา Ops. ความเข้าใจ
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a surprise!น่าประหลาดอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
Oh, it's sad Aladdin's hit the bottom He's become a one-man rise in crimeเขากลายเป๋น ชายผู้เติบโตท่ามกลางอาชญากรรม
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
There is the possibility that a single virus could destroy an entire set of systems and copies do not give rise to variety and originality.มีความเป็นไปได้ว่าไวรัสตัวเดียว สามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งหมด – เนื่องจากการคัดลอกตัวเอง... .
After all, the name Anastasia means "she will rise again".ทั้งหมดนี่ ชื่ออนาสเตเชียหมายถึง "เธอจะตื่นขึ้นอีกครั้ง"
Changes in N.S.F. policy gave rise to certain funding problems at which point you came to my attention.การเปลี่ยนแปลง ใน เอนเอสเอฟ. นโยบาย ก่อให้เกิดปัญหาเงินทุนบาง
But we can rise to meet it.แต่เราสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความมัน
The rise and fall of the Nile.การก่อเกิดและล่มสลายของอารยธรรมลุ่มน้ำไนล์
Georges Valombreuse Rise And Fall Of A Diplomatจอร์จ วาลอมบรัว "เกิดและดับของชีวิตการทูต"
Let your soul rise to eternity...ปล่อยให้วิญญาลอยไปสู่สุขติ...
The harder one tries to hide them, the more they rise to the surface. But there are times when you still want to hide them.ยิ่งพยายามปกปิดเอาไว้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งโผล่ออกมามากขึ้นเท่านั้น

rise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, 兴衰 / 興衰] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
[lǜ, ㄌㄩˋ, 嵂] rise sharply; to tower
拔地[bá dì, ㄅㄚˊ ㄉㄧˋ, 拔地] rise steeply from level ground
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, 升值 / 昇值] rise in value; appreciate
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, 暴涨 / 暴漲] rise suddenly and sharply
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, 涨幅 / 漲幅] rise and fall of stock in one day's trading
涨水[zhǎng shuǐ, ㄓㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, 涨水 / 漲水] rise of water level
涨落[zhǎng luò, ㄓㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 涨落 / 漲落] rise and fall
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 翘 / 翹] to stick up; to rise on one end; to tilt
低昂[dī áng, ㄉㄧ ㄤˊ, 低昂] ups and down; rise and fall
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使吃惊 / 使吃驚] astonish; surprise
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, 发酵 / 發酵] ferment; leavening (to make bread dough rise)
三等分[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 三等分] trisection (math.); trisecting an angle
三等分角[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, 三等分角] trisection (math.); trisecting an angle
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, 实业 / 實業] industry; commercial enterprise
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, 商家] merchant; business; enterprise
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 初创公司 / 初創公司] new company; newly established enterprise
法利赛人[Fǎ lì sài rén, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 法利赛人 / 法利賽人] Pharisee, a Jewish sect in New Testament times
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up

rise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
一高一低[いっこういってい, ikkouittei] (n,vs) rise and fall; frequent fluctuations (of the market price)
上がり下がり[あがりさがり, agarisagari] (n,vs) rise and fall; fluctuation
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
切り立つ;切りたつ[きりたつ, kiritatsu] (v5t) to rise perpendicularly
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P)
土用波[どようなみ, doyounami] (n) high waves which rise during the dog days of summer
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi)
差し引き[さしひき, sashihiki] (n) deduction; subtraction; balance; ebb and flow; rise and fall; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy)
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks)
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P)
沖する;冲する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s) to rise up into the air; to ascend into the sky
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
浮き出る[うきでる, ukideru] (v1,vi) to rise to the surface; to stand or break out
海面上昇[かいめんじょうしょう, kaimenjoushou] (n) sea level rise; rise in sea level
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning
消長盛衰[しょうちょうせいすい, shouchouseisui] (n) prosperity and decay; rise and fall; ebb and flow; vicissitudes (of fortune)
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
発願[ほつがん, hotsugan] (n,vs) (1) {Buddh} giving rise to the desire to save all sentient beings; (2) praying; prayer
盛衰[せいすい, seisui] (n) rise and fall; ups and downs; welfare; vicissitudes; (P)
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes
直立[ちょくりつ, chokuritsu] (n,vs,adj-no) vertical; perpendicular; upright; erect; stand erect; rise perpendicularly
立ち上る;立ちのぼる;立上る[たちのぼる, tachinoboru] (v5r,vi) to go up; to rise up
股上[またがみ, matagami] (n) waist (the part of the pants located above the crotch); pant rise
興亡[こうぼう, koubou] (n) rise and fall; ups and downs
興亡盛衰[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time
インプライズ[いんぷらいず, inpuraizu] INPRISE
システムのリセット[しすてむ の りせっと, shisutemu no risetto] system reset
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
リセット[りせっと, risetto] reset
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理積素子[ひていろんりせきそし, hiteironrisekisoshi] NAND gate, NAND element
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.)
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only
読み取り専用メモリ[よみとりせんようメモリ, yomitorisenyou memori] read-only memory (ROM)
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system
読取り専用記憶装置[よみとりせんようきおくそうち, yomitorisenyoukiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
上がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

rise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
ดล[v.] (don) EN: cause ; create ; give rise to ; make FR: causer
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer
โด่ง[v.] (dōng) EN: rise high ; soar ; high up FR:
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy FR: monter
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
จิตตุบาท ; จิตตุปบาท ; จิตตุปปาท[n.] (jittubāt ; ) EN: rise of a thought ; thought ; intention FR:
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นค่าจ้าง[n. exp.] (kān kheun k) EN: wage rise FR:
การขึ้นเงินเดือน[n. exp.] (kān kheun n) EN: pay rise FR: hausse de salaire [f]
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap dø) EN: rise in interest rates ; interest rate increase FR: hausse des taux d'intérêt [f]
ก้าวขึ้น[v. exp.] (kāo kheun) EN: rise FR: grimper
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature ; temperature FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f] ; température [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader
ขึ้น ๆ ลง ๆ = ขึ้นๆลงๆ[v.] (kheun-kheun) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun long) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: upward ; rise FR: augmenter
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:
ขึ้นต้นไม้สุดยอด[v. (loc.)] (kheuntonmāi) EN: rise to the top FR: atteindre le sommet ; gravir tous les échelons
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ลิ่ว[v.] (liu) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly FR: s'élever dans les airs
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ลุกฮือ[v.] (lukheū) EN: rise up FR:
ลุกขึ้น[v.] (luk kheun) EN: get up ; rise ; stand up ; arise FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้นสู้[n. exp.] (luk kheun s) EN: rise up FR: se soulever
เงินเดือนขึ้น[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: salary rise FR:
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
โนน[n.] (nōn) EN: hill ; rise ; high land FR:
เอ่อ[v.] (øe) EN: rise ; well up ; flood FR:
เพิ่มสูงขึ้น[v. exp.] (phoēm sūng ) EN: rise FR: augmenter ; être à la hausse
พุ่งขึ้น[v. exp.] (phung kheun) EN: rise FR:
ผุด[v.] (phut) EN: rise ; bob up FR: surgir ; sortir de
ผุด[v.] (phut ) EN: emerge ; rise up ; crop up ; pop up ; break out FR:
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
เริ่มสูงขึ้น[v. exp.] (roēm sūng k) EN: start to rise ; start to increase FR:
ตื่นแต่เช้า[v. exp.] (teūn tāe ch) EN: early to rise FR: se lever tôt
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung ph) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast) FR:
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer

rise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority
Wellenanstieg {m}rate of wave rise
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise
Verteuerung {f}rise in price; rise in cost
Einschwingzeit {f}settling time; rise time
Signalanstiegszeit {f}signal rise time
Tidestieg {m}tidal rise
Spannungsanstieg {m} [electr.]voltage rise
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
Frisörladen {n}; Friseurladen
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height
Brise {f} | Brisen
Sammelkanal {m}collection flue; riser
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Krise {f} | Krisen
Steigleitung {f}intermediate cable; riser cable
Krisenzeit {f} | in Krisenzeitentime of crisis | in times of crisis
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Midlife-Krise {f}; (angebliche) Krise in der Lebensmitte (eines Mannes)midlife crisis
Geldkrise {f} | Geldkrisen
Pariser {m}; Pariserin
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.]
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt
Reprise {f} [mus.]reprise
Anregelzeit {f}rise time
Ertragssteigerung {f}rise in profits
Kursanstieg {m}rise (in rates)
Preisanstieg {m}rise in prices; increase in prices
Rumpfquerschnittswinkel {m} (Schiff)deadrise
Absatzkrise {f} | Absatzkrisen
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise
gegebenenfalls {adv} should the occasion arise
Dunkler Sturmtaucher {m} [ornith.]Sooty Shearwater (Puffinus griseus)
Überraschungseffekt {m}surprise effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rise
Back to top