ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convex*, -convex-

convex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convex (vt.) ทำให้นูน
convex (adj.) นูน Syn. bulging Ops. concave
convex (vi.) นูนออกมา
convex lens (n.) เลนส์นูน See also: กระจกนูน Syn. converging lens
English-Thai: HOPE Dictionary
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
convexo ###SW. concave (คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า
English-Thai: Nontri Dictionary
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convexคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convexityconvexity, ความโค้งชัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจกนูน (n.) convex See also: convex lens, convex mirror
เลนส์ตีบแสง (n.) convex lens See also: convergent lens Syn. เลนส์นูน
เลนส์นูน (n.) convex lens See also: convergent lens Syn. เลนส์ตีบแสง

convex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
凸凸[tū tū, ㄊㄨ ㄊㄨ, 凸凸] convex on both sides (of lens); biconvex
凸多胞形[tū duō bāo xíng, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄅㄠ ㄒㄧㄥˊ, 凸多胞形] convex polytope
凸多面体[tū duō miàn tǐ, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 凸多面体 / 凸多面體] convex polyhedron
凸折线[tū zhé xiàn, ㄊㄨ ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 凸折线 / 凸摺線] convex polygonal line
凸线[tū xiàn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˋ, 凸线 / 凸線] convex curve
凸透镜[tū tòu jìng, ㄊㄨ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, 凸透镜 / 凸透鏡] convex lens
凸镜[tū jìng, ㄊㄨ ㄐㄧㄥˋ, 凸镜 / 凸鏡] convex mirror
凸面[tū miàn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ, 凸面] convex surface
[tū, ㄊㄨ, 凸] convex; to stick out
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, 凸起] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards

convex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブミラー[, ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror
コンベックス[, konbekkusu] (adj-f) convex
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface)
中高[なかだか, nakadaka] (adj-no) convex
丸瓦[まるがわら, marugawara] (n) (See 平瓦) convex roof tile
[とつ, totsu] (adj-na,adj-no) convex
凸レンズ[とつレンズ, totsu renzu] (n) convex lens
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant)
凸円[とつえん, totsuen] (n) convexity

convex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันคอนเวกซ์[n. exp.] (fangchan kh) EN: convex function FR: fonction convexe [f]
คอนเวกซ์[adj.] (khønwēk) EN: convex FR: convexe
กระจกนูน[n.] (krajoknūn) EN: convex mirror ; convex lens FR: miroir convexe [m]
ลำดับคอนเวกซ์[n. exp.] (lamdap khøn) EN: convex sequence FR:
เลนส์นูน[n. exp.] (lēn nūn) EN: convex lens FR: lentille convexe [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
รูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ์[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: convex polygon FR: polygone convexe [m]
รูปหลายเหลี่ยมนูน[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: convex polygon FR: polygone convexe [m]
เส้นโค้งคอนเวกซ์[n. exp.] (sen khōng k) EN: convex curve FR:
เซตคอนเวกซ์[n. exp.] (set khønwēk) EN: convex set FR:
แว่นนูน[n. exp.] (waen nūn) EN: convex lens FR: lentille convexe [f]

convex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvexkombination {f} [math.]convex combination
Mönch {m} (Ziegel)convex tile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convex
Back to top