ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deject

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deject*, -deject-

deject ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deject (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เศร้าใจ, ทำให้หดหู่ใจ
dejected (adj.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างไม่มีความสุข
dejectedly (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, unhappily, sadly, despondently
dejection (n.) ความผิดหวัง See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ Syn. despondency
English-Thai: HOPE Dictionary
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
English-Thai: Nontri Dictionary
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่
ห่อเหี่ยว (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง
ห่อเหี่ยว (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ
ห่อเหี่ยวใจ (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ
เจ่าจุก (adv.) (sit) dejectedly See also: (sit) disconsolately Syn. จุกเจ่า, เซา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And I, of ladies most deject and wretched... "กระจกแห่งแฟชั่นและเบ้าหลอม
She looked really dejectedแกดูผิดหวังชอบกล ทำไมล่ะ
Two weeks in and you already sound depressed, dejected and paranoid.2 สัปดาห์ที่เข้าไป เสียงเธอดูหดหู่ เศร้าและกังวล
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง
I'm not coming home beaten down and dejected from the spa.ฉันไม่ได้ลดราคาจาก ร้านสปาไรนั้นด้วยซ้ำ
Ajummas, don't be dejected! Cheer up! (Ajummaอจุมม่า อย่าทำท่าเหียวแห้งอย่างนั้นซี่
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง
I need to maximize my odds of taking the crown, so I think I'm going to go with a group of single gals to corner the dejected wallflower vote.ฉันต้องเอาความแตกต่างของฉันออกมา เพื่อมงกุฎนั่น ฉันเลยกะว่าจะไปงานกับ กลุ่มสาวโสด เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากผู้คนที่มักจะถูกลืม

deject ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)

deject ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
浮かぬ顔[うかぬかお, ukanukao] (n) (See 浮く・2) long face; looking dejected
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
負け犬[まけいぬ, makeinu] (n) (1) dejected loser; dog that has lost a fight (with its tail between its legs); (2) (sl) (derog) (See お一人様・おひとりさま・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30; (P)
阻喪;沮喪[そそう, sosou] (n,vs) loss of spirit; dejection

deject ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
ห่อแห่ ; ห้อแห้[adj.] (høhaē) EN: dejected FR:
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
เจ่าจุก[adv.] (jaojuk) EN: dejectedly FR: avec découragement
จับเจ่า[adj.] (japjao) EN: dejected ; lonesome FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
ขี้ช้าง[n. exp.] (khī chāng) EN: elephant dung FR: déjection d'éléphant [f]
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
คอตก[adj.] (khøtok) EN: downcast ; crestfallen ; dejected FR:
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่า[adj.] (køtkhao) EN: donwcast ; dejected FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
มิทธี[adj.] (mitthī) EN: dejected FR:
มูลสัตว์[n. exp.] (mūn sat) EN: dung FR: crottte [f] ; bouse de vache [f] ; crottin [m] ; fumier [m] ; déjections animales [fpl]
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
ท้อแท้[adj.] (thøthaē) EN: dejected ; discouraged ; tired FR: démoralisé

deject ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trübsinn {m}mood of dejection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deject
Back to top