ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hopeful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hopeful*, -hopeful-

hopeful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hopeful (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative, expectant Ops. hopeless
hopeful (n.) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly Ops. hopelessly
English-Thai: HOPE Dictionary
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง
And are hopeful for a positive outcome.และหวังว่าจะได้ผลลัพท์ออกมาในทางที่ดี
I'm hopeful it'll go well.เขาดูแลเงินของนายให้ เขาดูแลเงินของนาย
Everybody in this building is scared or hopeful or confused about what they saw.ทุกคนภายในตึกนี้ กำลังกลัว กำลังหวัง หรือสับสนในสิ่ง ที่พวกเขาได้รู้เห็น
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว
Well, actually, in this aria, butterfly is hopeful that one day her lover will return to her.ในท่วงทำนองนี้ บัตเตอร์ฟลายเต็มไปด้วยความหวังว่า ในซักวัน คนที่เธอรักจะกลับมาหาเธอ
And I'm as hopeful as you, but tell me, have you not felt something strange here?ผมก็หวังเช่นเดียวกับคุณ แต่บอกผมทีสิว่าคุณไม่เคย รู้สึกว่ามีสิ่งแปลกๆที่นี่
Are you hopeful that CTU can recover him?ท่านหวังว่า CTU สามารถช่วยเขาได้?
A slightly hopeful and strange sense of anticipation? Whoa!ความรู้สึกแปลกๆ แบบอยากโดนมากกว่านี้อะไรแบบนี้น่ะ
Those musicians are speaking to each other about the struggle to stay hopeful after loss, about believing that something better is always possible.นักดนตรีพวกนั้นคุยกัน เกี่ยวกับการดิ้นรนต่อสู้ ยังคงหวังว่า สิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้เสมอ
But we're hopeful that someone will come and light the way.แต่เราได้แต่ หวังว่าจะมีใครสักคน จะชี้ทางสว่างให้
Well, we were very hopeful when it started. _ You smell that?เรามีความหวังนะ ตอนเข้าซัมเมอร์น่ะ ได้กลิ่นไหม?

hopeful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, 有望] hopeful; promising
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, 乐观 / 樂觀] optimistic; hopeful

hopeful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P)

hopeful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีหวัง[adj.] (mīwang) EN: hopeful FR:
ตัวเต็ง[n.] (tūateng) EN: most hopeful to win ; favorite ; one with the best chance to win FR:

hopeful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful
hoffnungslos {adv}unhopefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hopeful
Back to top