ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dejected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dejected*, -dejected-

dejected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dejected (adj.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างไม่มีความสุข
dejectedly (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, unhappily, sadly, despondently
English-Thai: HOPE Dictionary
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
English-Thai: Nontri Dictionary
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่
ห่อเหี่ยว (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง
ห่อเหี่ยว (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ
ห่อเหี่ยวใจ (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ
เจ่าจุก (adv.) (sit) dejectedly See also: (sit) disconsolately Syn. จุกเจ่า, เซา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two weeks in and you already sound depressed, dejected and paranoid.2 สัปดาห์ที่เข้าไป เสียงเธอดูหดหู่ เศร้าและกังวล
I'm not coming home beaten down and dejected from the spa.ฉันไม่ได้ลดราคาจาก ร้านสปาไรนั้นด้วยซ้ำ
I need to maximize my odds of taking the crown, so I think I'm going to go with a group of single gals to corner the dejected wallflower vote.ฉันต้องเอาความแตกต่างของฉันออกมา เพื่อมงกุฎนั่น ฉันเลยกะว่าจะไปงานกับ กลุ่มสาวโสด เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากผู้คนที่มักจะถูกลืม
She looked really dejectedแกดูผิดหวังชอบกล ทำไมล่ะ
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ
Ajummas, don't be dejected! Cheer up! (Ajummaอจุมม่า อย่าทำท่าเหียวแห้งอย่างนั้นซี่
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง

dejected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)

dejected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected
浮かぬ顔[うかぬかお, ukanukao] (n) (See 浮く・2) long face; looking dejected
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected
負け犬[まけいぬ, makeinu] (n) (1) dejected loser; dog that has lost a fight (with its tail between its legs); (2) (sl) (derog) (See お一人様・おひとりさま・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30; (P)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

dejected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่อแห่ ; ห้อแห้[adj.] (høhaē) EN: dejected FR:
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
จับเจ่า[adj.] (japjao) EN: dejected ; lonesome FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
คอตก[adj.] (khøtok) EN: downcast ; crestfallen ; dejected FR:
กอดเข่า[adj.] (køtkhao) EN: donwcast ; dejected FR:
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
มิทธี[adj.] (mitthī) EN: dejected FR:
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
ท้อแท้[adj.] (thøthaē) EN: dejected ; discouraged ; tired FR: démoralisé
เจ่าจุก[adv.] (jaojuk) EN: dejectedly FR: avec découragement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dejected
Back to top