ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispirit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispirit*, -dispirit-

dispirit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispirit (vt.) ทำให้ท้อใจ See also: ทำให้หดหู่, ทำให้สิ้นหวัง Syn. dishearten, depress Ops. encourage
dispirited (adj.) ท้อใจ See also: หดหู่, สิ้นหวัง Syn. depressed, hopeless Ops. hopeful
dispiritedly (adv.) อย่างท้อแท้ See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง Syn. hopelessly
English-Thai: HOPE Dictionary
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง
หมดกำลังใจ (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง
หมดหวัง (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, สิ้นหวัง
แห้งเหี่ยว (adj.) dispirited See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เปิกบาน, สดชื่น

dispirit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 委靡] dispirited; depressed
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 萎靡] dispirited; depressed
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, 萎靡不振] dispirited and listless (成语 saw); downcast
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, 颓唐 / 頹唐] dispirited; depressed
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, 颓废 / 頹廢] dispirited; depressed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited

dispirit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

dispirit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlang) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
แห้งเหี่ยว[adj.] (haēng hīo) EN: dispirited FR:
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: dispirited ; weary ; tired FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
หมดกะจิตกะใจ[adj.] (mot ka jit ) EN: dispirited ; disheartened FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic FR: mélancolique ; cafardeux
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
ระอา[adj.] (ra-ā) EN: dispirited ; disheartened FR:
ระทดระทวย[adj.] (rathotrathū) EN: dispirited ; in sorrow FR:
สลดหดหู่[adj.] (salot hothū) EN: depressed ; dispirited ; downhearted FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ท้อถอย[adj.] (thøthøi) EN: discouraged ; dispirited FR: découragé ; abattu ; déprimé
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:

dispirit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutlosigkeit {f}dispiritedness
mutlos {adv}dispiritedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispirit
Back to top