ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spiritless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spiritless*, -spiritless-

spiritless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spiritless (adj.) ซึ่งท้อแท้ Syn. dull, apathetic
English-Thai: HOPE Dictionary
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic
English-Thai: Nontri Dictionary
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซังกะตาย (adv.) spiritlessly See also: lifelessly Syn. เฉื่อยชา
ซังตาย (adv.) spiritlessly See also: lifelessly Syn. ซังกะตาย, เฉื่อยชา Ops. กระชุ่มกระชวย, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง

spiritless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, 萎] spiritless; withered

spiritless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid

spiritless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
ซึมกระทือ[adj.] (seum krathe) EN: withdrawn ; half-dead ; spiritless ; lifeless FR:
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:

spiritless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lustlos {adj} | lustloser | am lustlosestenspiritless | more spiritless | most spiritless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spiritless
Back to top