ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

listless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *listless*, -listless-

listless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
listless (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา See also: ไม่ร่าเริง, ไม่สนุกสนาน, ไม่กระตือรือร้น, เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ไม่เอาใจใส่, เมินเฉย Syn. apathetic, lethargic, unenergetic Ops. energetic
listlessly (adv.) อย่างเฉื่อยชา See also: อย่างเซื่องซึม, อย่างไม่กระตือรือร้น, อย่างไร้ความสนุกสนาน, อย่างไร้ชีวิตชีวา Syn. languidly
English-Thai: HOPE Dictionary
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listlessเซื่องซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หงอย (adv.) listlessly See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly Syn. เหงา, หงอยเหงา Ops. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"feeling listless again today.วันนี้รู้สึกเฉื่อยชาอีกแล้ว
They've been listless the past few days, most likely due to something they ingested.พวกมันกระสับกระส่ายเมื่อหลายวันก่อน ดูเหมือนสาเหตุจากบางอย่างที่พวกมันกิน
The hysterics are less listless now that they don't have you poking around their private parts.คนไข้ฮิสทีเรียกระสับกระส่ายน้อยลง ตอนนี้พวกเธอไม่ต้องโดนนายแหย่ของสงวน
For the last few weeks,my dog's been listlessสองสามสัปดาห์มานี้ สุนัขของผมมีอาการเซื่องซึม
Over the last month, he's grown listless, moody.เมื่อเดือนที่แล้ว เจดเริ่มเฉื่อยชา อารมณ์แปรปรวน

listless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, 萎靡不振] dispirited and listless (成语 saw); downcast
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打采 / 無精打採] listless; in low spirits; washed out; downcast

listless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless
寒々した心;寒寒した心[さむざむしたこころ, samuzamushitakokoro] (n) feeling listless
惘惘;惘々[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (adv-to) flat; listless (through despair)
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless
気だるい;気怠い[けだるい, kedarui] (adj-i) languid; listless
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless
惰気[だき, daki] (n) indolence; listlessness
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome

listless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
หง่าว[adj.] (ngāo) EN: feeling lonely ; listless FR:
ง่วงเหงาหาวนอน[adj.] (ngūang-ngao) EN: drowsy ; sleepy ; dozy ; somnolent ; listless FR:
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
ซังกะตาย[adj.] (sangkatāi) EN: listless ; apathetic FR:
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ซึม[adj.] (seum) EN: dull ; listless ; drowsy FR: cafardeux
แกร่ว[adv.] (kraēo) EN: wearily ; listlessly ; languidly FR:

listless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lustlosigkeit {f}listlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า listless
Back to top