ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downcast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downcast*, -downcast-

downcast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downcast (adj.) ก้มต่ำ See also: มองต่ำ, ลงด้านล่าง
downcast (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
English-Thai: HOPE Dictionary
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
English-Thai: Nontri Dictionary
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (adj.) downcast See also: scared, frightened, disheartened, despondent Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ม่อย (adj.) downcast See also: pale Syn. สลด
ใจฝ่อ (adj.) downcast See also: scared, frightened, disheartened, despondent Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ใจแป้ว (v.) be downcast See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Feeling downcast ♪ ♪ You're feeling ♪#ความรู้สึกหดหู่# #เธอกำลังรู้สึก#
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ"

downcast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, 萎靡不振] dispirited and listless (成语 saw); downcast
低落[dī luò, ㄉㄧ ㄌㄨㄛˋ, 低落] downcast
灰心丧气[huī xīn sàng qì, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 灰心丧气 / 灰心喪氣] downhearted; downcast; in despair
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打采 / 無精打採] listless; in low spirits; washed out; downcast

downcast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏し目;伏目[ふしめ, fushime] (n) downcast look
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)

downcast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
คอตก[adj.] (khøtok) EN: downcast ; crestfallen ; dejected FR:
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ลูขะ[adj.] (lūkha) EN: seedy ; downcast FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หน้าม่อย[adj.] (nāmǿi = nām) EN: crestfallen ; downcast ; discountenanced FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent FR: déprimé ; démoralisé
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast FR:
ตาปรอย[adj.] (tā prøi) EN: sad ; downcast ; woebegone ; down in the mouth FR:

downcast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niedergeschlagen {adj} | niedergeschlagener | am niedergeschlagenstendowncast | more downcast | most downcast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downcast
Back to top