ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melancholy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melancholy*, -melancholy-

melancholy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melancholy (adj.) เศร้า See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่ Syn. sad, woeful Ops. happy
melancholy ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness, gloominess Ops. happiness, joy
English-Thai: HOPE Dictionary
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความรันทด (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency
ความสลดใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความหดหู่ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency Syn. ความสลดใจ
ความเศร้าโศก (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
หม่น (v.) be melancholy See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy Syn. หมอง, หม่นหมอง Ops. ใส, สดใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน...
I will not have some melancholy Spanish monarch,ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด
I was originally a melancholy sort of person.ผมเป็นหัวที่มีหัวใจหดหู่มาก
Quite the air of melancholy after a successful heist.มันดูเศร้านะกับความสำเร็จของเรา ฉันอยากทำให้มันจบๆไป
"Wake, melancholy Mother,ตื่นเถิด แม่ผู้เศร้าโศก
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน
[MELANCHOLY POP SONG PLAYING ON STEREO][MELANCHOLY POP SONG PLAYING ON STEREO]
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง
Or Manny the Melancholy...หรือ แมนนี่เดอะมาเลนโชโล่...
Lee Yong Joon: He walked with the speed of memories Kim Do Youn: Minor melancholyลียองจุน , เขาเดินด้วยความเร็วกับความทรงจำ คิมลียอน , กิ่งความโศกเศร้า

melancholy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, 悲愁] melancholy
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, 惆怅 / 惆悵] melancholy; depression
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, 愁绪 / 愁緒] melancholy
[bì, ㄅㄧˋ, 愊] melancholy; sincere
[mèn, ㄇㄣˋ, 懑 / 懣] melancholy
[sào, ㄙㄠˋ, 氉] restless, melancholy
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy

melancholy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy
鬱気[うっき, ukki] (n) gloomy; melancholy
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic

melancholy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
กระลูน[n.] (kralūn) EN: melancholy FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
หม่นไหม้[adj.] (monmai) EN: unhappy ; melancholy FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melancholy
Back to top