ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-depress-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น depress, *depress*,

-depress- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป
Does it depress you, commissioner to know just how alone you really are?มันทำให้คุณหนักใจรึเปล่า,ท่าน ผบ. เมื่อรู้ว่ากำลังโดดเดี่ยวแค่ไหน
But, you know, the... the beach traffic can get really bad, and that might depress me even more than my crazy roommate, so...ความอึดอัดต่อชายหาด มันแย่จริงๆ นั่นอาจจะทำให้ฉันรู้สึกหดหู่

-depress- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress

-depress- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
หดหู่ใจ[v.] (hothūjai) EN: depress FR:
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser
กดลง[v. exp.] (kot long) EN: press down ; push down ; depress FR: abaisser
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -depress-
Back to top