ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dent*, -dent-

dent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dent (vt.) ทำให้เป็นรอยตอก See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง Syn. concave
dent (vi.) ทำให้เป็นรอยตอก See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง Syn. concave
dent (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำลาย, ทำให้น้อยลง
dent (n.) แอ่ง See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า Syn. cavity, hole, hollow Ops. hill, bump
dent up (phrv.) ทำให้เป็นรอยจากการ กระแทน ชนหรือตี
dental (adj.) เกี่ยวกับฟัน
dental chair (n.) เก้าอี้ทันตกรรม
dental filling (n.) การอุดฟัน
dental floss (n.) ไหมขัดฟัน
dental practitionist (n.) ทันตแพทย์ See also: หมอฟัน Syn. dental specialist
dental specialist (n.) ทันตแพทย์ See also: หมอฟัน Syn. dental practitionist
dentifrice (n.) ยาสีฟัน See also: ผงสีฟัน Syn. toothpaste
dentine (n.) ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม
dentist (n.) ทันตแพทย์ See also: หมอฟัน Syn. dental specialist, dental practitionist
dentistry (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. extracting, crowning, filling
English-Thai: HOPE Dictionary
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
denticlen. ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก
denticularadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก
dentiformadj. เป็นรูปฟันคล้ายฟัน
dentifrice(เดน'ทะฟริส) n. ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentist(เดน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(เดน'ทิสทรี) n. ทันตกรรม
dentition(เดนทิช'เชิน) n. ชนิด จำนวน,และลักษณะการขึ้นของฟัน,การงอกของฟัน
dentoidadj. คล้ายฟัน
denture(เดน'เชอะ) n. ฟันปลอม
English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dental(adj) เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับฟัน
dentifrice(n) ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
dentine(n) เนื้อฟัน
dentist(n) ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(n) การทำฟัน,ทันตกรรม,ทันตแพทยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dental๑. -ฟัน [มีความหมายเหมือนกับ odontic]๒. -ทันตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental cariesฟันผุ [มีความหมายเหมือนกับ caries ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental geriatrics; gerodonticsทันตศาสตร์ผู้สูงอายุ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentiform-รูปฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentineเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentist; odontologistทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentistryทันตแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentitionชุดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentoalveolar articulation; gomphosisข้อต่อรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentureฟันปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Dental cariesฟันผุ [TU Subject Heading]
Dental Flossเส้นใยไนลอน [การแพทย์]
Dental Pulp Gangreneเนื้อเยื่อฟันตาย [การแพทย์]
Dentifricesยาสีฟัน [TU Subject Heading]
Dentinเนื้อฟัน [TU Subject Heading]
Dentineเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentistทันตแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentistryทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentitionการขึ้นของฟัน,การครอบฟัน,ฟัน,ลักษณะการขึ้น,ลักษณะแห่งฟัน [การแพทย์]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันตชะ (n.) dental consonant See also: letter with sound from the teeth
ไหมขัดฟัน (n.) dental floss
ไหมขัดฟัน (n.) dental floss
ทันตสาธารณสุข (n.) dental health
ช่างทำฟัน (n.) dentist See also: dental surgeon Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์
ท.ญ. (n.) dentist Syn. ทันตแพทย์หญิง
ท.พ. (n.) dentist Syn. ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ (n.) dentist Syn. หมอฟัน
ทันตแพทย์หญิง (n.) dentist
หมอฟัน (n.) dentist See also: tooth doctor Syn. ทันตแพทย์
ทันตกรรม (n.) dentistry
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
PIN (abbr.) เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
UFO (abbr.) จานบินของมนุษย์ต่างดาว (คำย่อ Unidentified Flying Object) See also: จานผี Syn. Unidentified Flying Object
VP (abbr.) คำย่อของ Vice President
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
การย่อหน้า (n.) indentation See also: new paragraph
ข้อความย่อย (n.) indentation See also: new paragraph Syn. ตอน, บท, ตอนย่อย
ขี้เกรงใจ (adj.) diffident See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
This is identical to the copy you sent me?นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't even dent a tank with that.อาวุธนั่นคว่ำเจ้ารถถังไม่ลงหรอก!
Did that jerk just dent my car?ไอ้บ้านั่น มันเล่นรถชั้นเหรอ
My car didn't have that dent when I brought it in.รถฉันไม่เคยมีรอยตรงนี้
Got that dent out. Yeah. Actually, we came to visit your flat-screen.ดูดีนี่ ซ่อมรอยยุบแล้วหรอ
It was like a complete dent in the road.มันเป็นเหมือนแอ่ง เว้าลงไปในถนน
This will cover the mortgage, put a dent in some of the bills.เงินนี่จะช่วยลดสัญญาจำนอง ใบแจ้งหนี้บางส่วน
Two cool kids pulling up to homecoming in a mom car, especially with that big dent they put in it last month.ให้เด็กสุดเจ๋ง 2 คนนี่ ไปงานคืนสู่เหย้าด้วยรถแม่ โดยเฉพาะมันมีรอยบุบที่พวกเขาทำเมื่อเดือนที่แล้วหรอกนะ
Tell bob and lee that I'll pay for the dent in their lawn.บอกบ๊อบกับลีด้วย ว่าฉันจะจ่ายค่าซ่อมพื้นยุบให้
What if Harvey Dent is the Caped Crusader? Hm?ฮาร์วี่ เดนท์ หน้าตาฮีโร่คนนี้จะเป็นยังไงนะ
The DNA belongs to Judge Surrillo, Harvey Dent and Commissioner Loeb.มีของผู้พิพากษา ซอริโร่ ฮาวี่ เดนท์ และผู้การโล๊บ
Eighth and Orchard. You'll find Harvey Dent there.คุณพบฮาร์วี่เดนท์ ได้ที่นั่นค่ะ
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส...

dent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, 事故] accident
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 意外事故] accident
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
弹牙[tán yá, ㄊㄢˊ ㄧㄚˊ, 弹牙 / 彈牙] al dente
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
先例[xiān lì, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ, 先例] antecedent; precedent
前件[qián jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 前件] antecedent (logic)
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 报户口 / 報戶口] apply for a resident permit
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, 殷切] ardent; eager; earnest
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, 空难 / 空難] aviation accidents and incidents
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
傍人门户[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, 傍人门户 / 傍人門戶] to be dependent upon sb
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ, 巴希尔 / 巴希爾] Bashir (President al-Bashir of the Sudan)
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 穨] become bald; decadent
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 颓 / 頹] become bald; decadent
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
[chà, ㄔㄚˋ, 侘] boast; despondent
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 布什] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 不经意 / 不經意] carelessly; by accident

dent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket.
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent
アーデント[, a-dento] (n) ardent
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アクシデンタル;アクスィデンタル[, akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental
アクシデント(P);アクスィデン[, akushidento (P); akusuiden] (n) accident; (P)
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis)
アルデンテ[, arudente] (n,adj-no) al dente (ita
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
イレデンティズム[, iredenteizumu] (n) irredentism
インシデント[, inshidento] (n) incident
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P)
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
インデント[, indento] (n) indent
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental)
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インデント[いんでんと, indento] indent
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI)
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ピック識別子[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no)
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no)
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

dent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัน[n.] (fan) EN: tooth ; teeth [pl] FR: dent [f]
ฟันบน[n. exp.] (fan bon) EN: upper teeth FR: dent supérieure [f]
ฟันเฟือง[n.] (fanfeūang) EN: cog FR: dent (d'engrenage) [f]
ฟันคราด[n. exp.] (fan khrāt) EN: teeth of a rake FR: dent de rateau [m]
ฟันคุด[n. exp.] (fan khut) EN: wisdom tooth FR: dent de sagesse [f]
ฟันเลื่อย[n. exp.] (fan leūay) EN: sawtooth FR: dent de scie [f]
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth FR: dent cassée [f]
ฟันหน้า[n. exp.] (fan nā) EN: front teeth ; incisor FR: dent de devant [f] ; incisive [f]
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth FR: dent de lait [f]
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; dental caries ; caries ; tooth decay ; dental decay FR: carie dentaire [f] ; carie [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth FR: dent définitive [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันต่อฟัน[X] (fan tø fan) EN: an eye for an eye FR: dent pour dent
ฟันหวี[n. exp.] (fan wī) EN: teeth of a comb FR: dent de peigne [f]
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fa) EN: drawing a tooth FR: extraction d'une dent [f]
เข้มงวดกวดขัน[v. exp.] (khem-ngūat ) EN: strict FR: avoir la dent dure
ขีด[v.] (khīt) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out FR: gratter
คุมแค้น[v.] (khumkhaēn) EN: have a grudge against ; harbor ill feelings against ; harbour a grudge against FR: avoir une dent contre
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders FR: molaire [f] ; dent de sagesse [f]
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน = ตาต่อตาฟันต่อฟัน[xp] (tā tø tā fa) EN: an eye for an eye, a tooth for a tooth ; tit for tat FR: œil pour œil, dent pour dent
ทันต์[n.] (than) EN: tooth ; tusk FR: dent [f] ; défense [f]
ถอนฟัน[v. exp.] (thøn fan) EN: pull a tooth ; extract a tooth FR: arracher une dent ; extraire une dent
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาการปวดฟัน[n. exp.] (ākān pūat f) EN: toothache FR: mal de dents [m]
อักษรสาส์นตราตั้ง[n. exp.] (aksønsān tr) EN: credentials ; letter of credence FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) EN: FR: identique ; la même chose
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap FR:
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:

dent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Unfallhäufigkeitsziffer {f}accident rate
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Unfallneigung {f}accident proneness
Unfallquote {f}accident rate
Unfallrente {f}accident benefit
Unfallrisiko {n}accident hazard
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallursachenforschung {f}accident analysis
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Unfallversicherung {f}accident insurance
Unfallziffer {f}accident frequency rate
Erdschluss {m}accidental ground
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident
Aszendent {m} | Aszendenten
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Attributkennzeichen {n}attribute identifier
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Begebenheit {f}incident
Internat {n}boarding school; residential school
Grenzzwischenfall {m}border incident
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league
Anruferkennung {f}call identification
Nebenumstand {m}incidental circumstance
zufällig {adv}coincidentally; incidentally
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich {adj} | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident
überzeugt {adj} (von; dass)confident (of; that)
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Vertrauenssache {f}confidential matter
vertraulich {adj} | vertraulicher | am vertraulichstenconfidential | more confidential | most confidential
Cookie {n}; Online-Identifikator
Corporate Identity {f}; Unternehmensidentität
Firmenimage {n}corporate identity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dent
Back to top