ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modesty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modesty*, -modesty-

modesty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modesty (n.) ความพอประมาณ See also: ความไม่หรูหรา Syn. restraint Ops. showiness
modesty (n.) ความถ่อมตัว See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม Syn. humbleness Ops. immodesty, boastfulness
modesty (n.) ความเรียบร้อย See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
English-Thai: Nontri Dictionary
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอ่อนน้อม (n.) modesty See also: very polite, respect
ความเจียมตัว (n.) modesty See also: humbleness
ความเจียมเนื้อเจียมตัว (n.) modesty See also: humbleness Syn. ความเจียมตัว
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ทุราจาร (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour Syn. ความประพฤติชั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't even expect a little modesty from someone who has so much.ฉันไม่เข้าใจว่าการถ่อมตัวเล็กๆน้อยๆ จากใครซักคนมันจะมากเกินไป
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก
You're very nice. You're gonna work on your modesty now.คุณเยี่ยมมาก คุณทำงานด้วยความอ่อนน้อม
Modesty doesn't suit you, Mad Dog.ไม่เหมาะกับความสุภาพงั้นสิ แมดด็อก (หมาบ้า)
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
I'd have taken a bit longer... but in all modesty, I would've done it better.ฉันผ่านอะไรๆ มามาก... แต่ในความพอประมาณ, ฉันจะทำให้ดีกว่าเดิม.
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
I'm not afflicted with false modesty, when I say I play poorly...ิดิฉันไม่ได้แกล้งนะคะ เมื่อฉันพูดว่าเล่นไม่เก่ง...
Took my modesty.ความสงบเรียบง่ายของผม
I hate false modesty. It's just another way to lie.ฉันไม่ชอบให้แกล้งถ่อมตัว มันก็เหมือนโกหก
Girls have a natural modesty.ผู้หญิงมีความละอายเป็นธรรมดา

modesty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, 谦逊 / 謙遜] humble; humility; modesty

modesty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P)

modesty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmt) EN: humbleness ; modesty ; meekness FR: humilité [f]
กระจับปิ้ง[n.] (krajapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
มัททวะ[n.] (matthawa) EN: kindness and gentleness ; modesty FR:
ตะปิ้ง[n.] (taping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ตับปิ้ง[n.] (tapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praph) EN: immodesty ; bad behavior FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modesty
Back to top