ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pampas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pampas*, -pampas-

pampas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pampas (n.) ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า Syn. prairie, tundra, plains
English-Thai: HOPE Dictionary
pampas(แพม'พัซ) n. ที่รอบกว้างใหญ่ ๆ ที่มีหญ้าขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาง (n.) pampas grass Syn. ไม้ซาง
ไม้ซาง (n.) pampas grass

pampas ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana)
大草原[だいそうげん, daisougen] (n) prairie; steppe; pampas
尾花[おばな, obana] (n) Japanese pampas grass
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass
パンパス[, panpasu] (n,adj-no) pampas; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pampas
Back to top