ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

candidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *candidly*, -candidly-

candidly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
candidly (adv.) เปิดเผย Syn. openly, flankly Ops. secretly, furtively
candidly (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, spontaneously, easily Ops. awkwardly, clumsily
candidly (adv.) อย่างเปิดเผย See also: ไม่มีความลับ Syn. frankly Ops. insincerely, dishonestly
candidly (adv.) อย่างเปิดเผยให้รู้ Syn. plainly, openly
candidly (adv.) ซื่อสัตย์ See also: ตรงไปตรงมา Syn. honestly, truthfully

candidly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk

candidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า candidly
Back to top