ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pastureland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pastureland*, -pastureland-

pastureland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, 草场 / 草場] pastureland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pastureland
Back to top