ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persecutor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persecutor*, -persecutor-

persecutor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persecutor (n.) ผู้กดขี่ Syn. tyrant, despot
persecutor (n.) คนหรือสิ่งที่ทรมาน Syn. torturer, oppressor
persecutor (n.) คนหรือสิ่งที่ทรมาน Syn. torturer, oppressor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persecutor
Back to top