ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ostentation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ostentation*, -ostentation-

ostentation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostentation (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance, boasting Ops. modesty, humility
English-Thai: HOPE Dictionary
ostentation(ออสเทนเท'เชิน) n. การโอ้อวด,การเอาหน้า,การแสดงออก, Syn. showiness
English-Thai: Nontri Dictionary
ostentation(n) การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Presented with great ostentation atop a display of all the previous victims.นำเสนอพร้อมด้วยการโอ้อวดที่ยิ่งใหญ่ จัดแสดงให้อยู่ยอดบนสุดของเหยื่อทั้งหมดก่อนหน้านี้

ostentation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
铺张[pū zhāng, ㄆㄨ ㄓㄤ, 铺张 / 鋪張] ostentation; extravagance

ostentation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成金趣味[なりきんしゅみ, narikinshumi] (n,adj-no) the ostentation (bad taste) of the nuveau riche; air of vulgar prosperity
虚飾[きょしょく, kyoshoku] (n,adj-no) ostentation; show; affectation
衒気[げんき, genki] (n) affectation; ostentation; vanity
誇示[こじ, koji] (n,vs,adj-no) ostentation; display; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ostentation
Back to top