ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tundra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tundra*, -tundra-

tundra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tundra (n.) ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ในขั้วโลกเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
tundra(ทัน'ดระ) n.ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางแถบเหนือของยุโรป อเมริกาและเอเซีย
English-Thai: Nontri Dictionary
tundra(n) ทุ่งทุนดรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This shows the number of days that the tundra in alaska is frozen enough to drive on it.นี่คือจำนวนวันที่ทุ่งน้ำแข็งในอลาสกา เป็นน้ำแข็งมากพอที่จะวิ่งรถได้
It's a Toyota Tundra.อยู่ในรถบรรทุกของฉันเอง เป็นรถโตโยต้า ทันดร้า
... perfectlypreserved in the Siberian tundra...... อย่างสมบูรณ์แบบในไซบีเรีย...
We're in the middle of the tundra,เราอยู่กลางทุ่งน้ำแข็งทุนดรา
I was in Serbia chasing this guy all over the tundra...ตามล่าไอ้หมอนี่ไปบนทุ่งร้าง

tundra ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小天鹅[xiǎo tiān é, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄢ ㄜˊ, 小天鹅 / 小天鵝] tundra swan
冻土[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, 冻土 / 凍土] frozen earth; permafrost; tundra

tundra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツンドラ[, tsundora] (n) cold desert; tundra
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P)

tundra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมทุนดรา[n. exp.] (bai-ōm thun) EN: tundra biome FR:
ทุนดรา[n.] (thundrā) EN: tundra FR: toundra [f]

tundra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tundra {f}tundra
Zwergschwan {m} [ornith.]Tundra Swan (Cygnus columbianus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tundra
Back to top