ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meadow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meadow*, -meadow-

meadow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meadow (n.) ทุ่งหญ้า Syn. field, lea, pasture
meadowlark (n.) นกชนิดหนึ่งมีอกสีเหลือง
English-Thai: Nontri Dictionary
meadow(n) ทุ่งหญ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
This meadow has seen the three of us grow.ทุ่งหญ้านี้ เป็นที่ๆเรา 3 คนโตมาด้วยกัน
Until you can't remember what happens when you stand in a meadow at dusk.จนแทบจำไม่ได้ เรารู้สึกยังไงเวลายืนอยู่กลางทุ่ง รู้สึกยังไงเมื่อยืนอยู่กลางทุ่ง - ทุกสิ่ง
What happens in the meadow at dusk?- ไม่มีอะไร - ทุกสิ่ง - ไม่มีอะไร
Maybe a nearby meadow or a hollow tree.ในโพรงไม้ก็ได้ ข้าก็ไม่ว่าหรอก
Beneath Meadow Branch subdivision in a FULCRUM lab that was built as part of a secret initiative.ใต้หมู่บ้าน meadow ใน fulcrum lab สร้างขึ้นเพืjอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความลับ
Was, uh, 3319 meadow lane, right?แล้ว เออ 3319 เมียดาว เลน บ้านคุณถูกใช่มั้ย?
The nurse from Meadow Glade?พยาบาลจาก Meadow Glade ใช่สิ่งนี้รึเปล่า
3319 Meadow Lane. What is your emergency?3319 ถนนเมดาวน์ คุณมีเรื่องฉุกเฉินอะไร
It's the meadow house.- บ้านที่มีสนามหน้าบ้าน
Go to this address... 3319 Meadow Lane.ไปที่อยู่นี้ 3319 เมดดาว เลน
3319 Meadow Lane, near Kendall.9 เมดดาว เลน, ใกล้กับเคนดอลล์

meadow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
草地[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, 草地] lawn; meadow; sod; turf

meadow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark
牧草地[ぼくそうち, bokusouchi] (n) pasture; grassland; meadow
犬サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady
秋唐松[あきからまつ;アキカラマツ, akikaramatsu ; akikaramatsu] (n) (uk) Thalictrum minus var. hypoleucum (variety of lesser meadow rue)
頬白;画眉鳥;黄道眉[ほおじろ;ほほじろ(頬白);ホオジロ;ホホジロ, hoojiro ; hohojiro ( hoo shiro ); hoojiro ; hohojiro] (n) (1) (uk) meadow bunting (species of passerine, Emberiza cioides); (2) (頬白 only) (obsc) (See 頬白鮫) great white shark; white pointer (Carcharodon carcharias)
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
下野草[しもつけそう;シモツケソウ, shimotsukesou ; shimotsukesou] (n) (uk) meadowsweet (Filipendula multijuga)
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P)
牧場鳥[まきばどり;マキバドリ, makibadori ; makibadori] (n) (uk) meadowlark; field lark
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P)
草地[くさち;そうち, kusachi ; souchi] (n) meadow; grassland

meadow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta

meadow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
Wiesenpieper {m} [ornith.]Meadow Pipit (Anthus pratensis)
Weißschenkelstärling {m} [ornith.]Peruvian Red-breasted Meadowlark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meadow
Back to top