ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unnaturally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unnaturally*, -unnaturally-

unnaturally ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดธรรมชาติ (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually Syn. ผิดธรรมดา
ผิดธรรมดา (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually
วอก (adj.) unnaturally white

unnaturally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)

unnaturally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ผิดธรรมชาติ[adv.] (phit thamma) EN: unnaturally FR: contre nature
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white ; overly white FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unnaturally
Back to top