ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

home

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *home*, -home-

home ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
home (n.) บ้าน See also: ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก Syn. abode, house, residence
home (adj.) ภายในครัวเรือน See also: ในบ้าน
home (adv.) มุ่งไปที่บ้าน
home and dry (idm.) ทำสิ่งที่มุ่งหวังได้สำเร็จ
home computer (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Syn. microprocessor
home in on (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปที่ Syn. range in, zero in on
home onto (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปยัง Syn. range in, zero in on
home run (n.) การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งได้ครบรอบทั้ง4 เบสในกีฬาเบสบอล
home-brew (sl.) เหล้าที่กลั่นเอง
homebody (n.) คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่ชอบอยู่บ้าน
homegrown (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น
homegrown (adj.) ซึ่งปลูกเองในสวนที่บ้าน See also: ซึ่งปลูกเอง
homeland (n.) บ้านเกิด See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน Syn. fatherland, motherland
homeless (adj.) ไร้ที่อยู่ See also: พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่
homelessness (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. hoboism, wandering
homely (adj.) (หน้าตา) เรียบๆ See also: ไม่สวย Syn. plain, unappealing, unattractive
homely (adj.) เรียบง่าย See also: สบายๆ ไม่หรูหรา
homemade (adj.) ซึ่งทำที่บ้าน See also: ซึ่งผลิตขึ้นภายในครัวเรือน
homeowner (n.) ผู้พักอาศัย Syn. inhabitant, occupant, native
homes (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homey
homesick (adj.) ซึ่งคิดถึงบ้าน Syn. nostalgic
homesickness (n.) โรคคิดถึงบ้าน Syn. loneliness
homespun (sl.) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์แรง
homestead (vi.) ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
homestead (n.) บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)
homesteader (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้ Syn. planter, immigrant
hometown (n.) บ้านเดิม See also: บ้านเกิด
homework (n.) การบ้าน
homey (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
homey (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homes
English-Thai: HOPE Dictionary
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
home computerคอมพิวเตอร์ระดับบ้านหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพดีพอจะใช้ในบ้านได้ (ใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก) บางทีเรียก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home page(โฮม' เพจ) n. หน้าแรกของข่าวสารบนองค์การ มหาวิทยาลัยหรือบุคคล เป็นต้น บนเครือข่ายWWW (World Wide Web)
home run(เบสบอล) n. การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งรอบสนามเล่น,ขากลับ,การวิ่งตอนสุดท้าย
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home-comingn. การกลับมาบ้าน,การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของศิษย์เก่า,เทศกาลคืนสู่เหย้า (โรงเรียน)
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
homeless(โฮม'ลิส) adj. ไม่มีบ้าน, Syn. vagrant,vagbond
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
homemaden. ทำที่บ้าน,ผลิตขึ้นในประเทศ,ไม่ใช่โรงงาน
homemakingn. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน. adj. เกี่ยวกับงานบ้าน
homeopathy(โฮมีออพ'พะธี) n. ความเชื่อที่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคสามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรคถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น, See also: homeopathic adj.
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
homespunadj. ทอที่บ้าน,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,บ้านนอก. n. ผ้าทอที่บ้าน,ผ้าพื้นเมือง., Syn. plain,simple
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
homewardadv. ไปบ้าน,สู่บ้าน. adj. ไปบ้าน
homewardsadv. ไปบ้าน
homewordn. การบ้าน,งานบ้าน
homey(โฮ'มี) adj. อบอุ่น,เหมือนยบ้าน,สนิทสนม., Syn. See also: homeyness,hominess n., Syn. cozy,homelike
English-Thai: Nontri Dictionary
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
homeless(adj) ไม่มีบ้าน
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
homemade(adj) พื้นบ้าน,ที่ทำในประเทศ,ที่ทำในบ้าน
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
homestead(n) เคหสถาน,นิวาสถาน,ที่อยู่อาศัย
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
homeward(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homewards(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homework(n) การบ้าน,งานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
home computerคอมพิวเตอร์ครัวเรือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Home keyแป้นสู่ที่เดิม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Home Officeกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
home pageโฮมเพจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homeostasis; homoiostasisภาวะธำรงดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Homeric epithetฉายาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homesteadเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeบ้าน [TU Subject Heading]
Home computer networksข่ายงานคอมพิวเตอร์ในบ้าน [TU Subject Heading]
Home keyแป้น [คอมพิวเตอร์]
Home officesโฮม ออฟฟิศ [TU Subject Heading]
home pageโฮมเพจ, เว็บเพจหน้าหลักซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
homeostasisโฮมีโอสเตซิส, การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homeworkการบ้าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่พัก (n.) home See also: house, habitation Syn. ที่อยู่, บ้าน, อาคารบ้านเรือน
ที่อยู่ (n.) home See also: house, habitation Syn. บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย (n.) home See also: house, habitation Syn. บ้านเรือน
บ้าน (n.) home See also: house, habitation Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
บ้านเรือน (n.) home See also: house, habitation Syn. ที่อยู่, บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน
เคหศาสตร์ (n.) home economics Syn. เคหเศรษฐศาสตร์, คหกรรมศาสตร์
เคหเศรษฐศาสตร์ (n.) home economics Syn. เคหศาสตร์, คหกรรมศาสตร์
เรือนหอ (n.) home for newly wedding couple See also: bridal house
ถิ่นฐานบ้านช่อง (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
บ้านเกิด (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
บ้านเกิดเมืองนอน (n.) homeland See also: motherland, fatherland Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
ที่พักอาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่พักอาศัย
เคหสถาน (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
ชาติภูมิ (n.) hometown See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland Syn. ถิ่นที่เกิด, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน
ถิ่นที่เกิด (n.) hometown See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland Syn. ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเดิม (n.) hometown See also: native town Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, ภูมิลำเนา
พื้นเพ (n.) hometown Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด
ภูมิลำเนาเดิม (n.) hometown See also: domicile by birth Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
แหล่งเกิด (n.) hometown Syn. บ้านเกิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
I need to go home nowฉันต้องการกลับบ้านตอนนี้
We've come to take you home with usพวกเรามารับคุณกลับบ้านพร้อมเรา
I flew home on Fridayฉันบินกลับบ้านในวันศุกร์
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
Didn't you get home sick?เธอคิดถึงบ้านบ้างไหม?
I stayed home and cleaned my roomฉันอยู่ที่บ้านและทำความสะอาดห้อง
You can come home whenever you wantคุณกลับมาบ้านได้ทุกเมื่อที่คุณอยากมา
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
Talk to me at home when you have calmed downไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
You'd better not do anything and stay home todayวันนี้นายไม่ควรทำอะไรและอยู่ที่บ้านจะดีกว่า
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
I didn't have chance to come homeฉันไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน
I have a lot of homework to doฉันมีการบ้านมากที่ต้องทำ
What time do you return home?คุณกลับมาบ้านกี่โมง?
What time do you leave home?คุณออกจากบ้านกี่โมง?
What time do you leave for home?คุณออกมาบ้านตอนกี่โมง?
I need you to take her homeฉันอยากให้คุณพาเธอกลับบ้าน
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
He's done his homeworkเขาทำการบ้านเสร็จแล้ว
So, this is a lot different than your home?งั้นที่นี่ก็แตกต่างอย่างมากกับที่บ้านของคุณสิ?
At home, everything is much betterที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่านี้
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
It's time for us to be heading homeถึงเวลาที่เราต้องบ่ายหน้ากลับบ้านแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน
Oh, sure. Going home to your father.โอ้แน่ใจว่า จะกลับบ้านไปหา พ่อ ของคุณ
You are coming right home with me this minute!โอ๊ย คุณมาทางตรงที่บ้านกับ ฉัน นาทีนี้!
Ye-Yes, sir. I wanna go home to my mama!เจ้าใช่ครับ ฉันอยากจะกลับ บ้านไปหาแม่ของฉัน!
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley,เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็
We're lucky not to be home during the bad weather, aren't we?แต่เราก็โชคดีที่ไม่ต้องอยู่บ้าน ตอนช่วงอากาศไม่ดี ใช่มั้ยคะ
Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me.ให้คุณเลือกระหว่างไปนิวยอร์คกับหล่อน หรือมาที่แมนเดอเลย์กับผม
Come, we'll go home and have some tea and forget all about it.เรากลับบ้านกันเถอะ ไปดื่มชาเเล้วลืมเรื่องทั้งหมดนี้กัน
Sometimes she and Mr. De Winter didn't come home until dawn.บางครั้งคุณผู้ชายกับคุณนาย ก็ไม่กลับมาจนกว่าฟ้าสาง
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น...
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก
He arrived home at about ten o'clock.เขากลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ 10: 00

home ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, 家养 / 家養] domestic (animals); home reared
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, 家培] cultivated; home grown
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, 流离失所 / 流離失所] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ, 家常菜] everyday home cooking
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
主页[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, 主页 / 主頁] home page
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, 土生土长 / 土生土長] home grown; indigenous; native born and bred
家用电脑[jiā yòng diàn nǎo, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 家用电脑 / 家用電腦] home computer
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, 乐不思蜀 / 樂不思蜀] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw)
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, 伊萨卡 / 伊薩卡] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
地方自治[dì fāng zì zhì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄗˋ ㄓˋ, 地方自治] local autonomy; home rule
安家落户[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, 安家落户 / 安家落戶] make one's home in a place; settle
老家[lǎo jiā, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄚ, 老家] native place; place of origin; home state or region
本乡[běn xiāng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄤ, 本乡 / 本鄉] home village; one's native place
归国[guī guó, ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄛˊ, 归国 / 歸國] to go home (to one's native country); to return from abroad
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, 洞房花烛 / 洞房花燭] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, 洞房花烛夜 / 洞房花燭夜] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
临渊羡鱼不如退而结网[lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨㄟˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ, 临渊羡鱼不如退而结网 / 臨淵羨魚不如退而結網] rather than admiring fish, go home and weave a net
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, 中外] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, 逆耳之言] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear)
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 境内外 / 境內外] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
卜宅[bǔ zhái, ㄅㄨˇ ㄓㄞˊ, 卜宅] to choose a capital by divination; to choose a home; to choose one's burial place by divination
卜居[bǔ jū, ㄅㄨˇ ㄐㄩ, 卜居] to choose a home
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, 清拆户 / 清拆戶] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects)
户牖[hù yǒu, ㄏㄨˋ ㄧㄡˇ, 户牖 / 戶牖] door and window; the home

home ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
インサイド[, insaido] (n) inside (e.g. of home plate)
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family)
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police)
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search)
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball)
デイサービス[, deisa-bisu] (n) nursing in the home by visiting nurses (wasei
テレビショッピング[, terebishoppingu] (n) home shopping network (wasei
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at
ホーマー[, ho-ma-] (n) homer (baseball); home run; (P)
ホームエコノミックス[, ho-muekonomikkusu] (n) home economics
ホームオートメーション[, ho-muo-tome-shon] (n) home automation; HA
ホームコメディ;ホームコメディー[, ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy
ホームスクーリング[, ho-musuku-ringu] (n) home schooling
ホームスチール[, ho-musuchi-ru] (n) stealing home in baseball (wasei
ホームフリージング[, ho-mufuri-jingu] (n) home freezing
ホームページ[, ho-mupe-ji] (n) {comp} web site; home page
ホームヘルパー[, ho-muherupa-] (n) home helper; (P)
ホームマシン[, ho-mumashin] (n) {comp} home computer (lit
ホームラン[, ho-muran] (n) (See 本塁打) home run; (P)
ホームランダービー[, ho-muranda-bi-] (n) home run derby
ホムペ[, homupe] (n) (abbr) (See ホームページ) web page; web site; home page
ホメパゲ;ほめぱげ[, homepage ; homepage] (n) (sl) homepage; home page
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
ランニングホームラン[, ranninguho-muran] (n) inside-the-park home run (baseball) (wasei
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
五畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi)
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home
内務大臣[ないむだいじん, naimudaijin] (n) prewar Home Minister
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] home (a-no)
ホームアドレス[ほーむあどれす, ho-muadoresu] home address
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone
ホームページ[ほーむぺーじ, ho-mupe-ji] home page (WWW)
ホームポジション[ほーむぽじしょん, ho-mupojishon] home position
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit
ホームユーザ[ほーむゆーざ, ho-muyu-za] home user
ホーム位置[ホームいち, ho-mu ichi] home position
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature
デュアルホームド[でゆあるほーむど, deyuaruho-mudo] dual homed
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
在宅勤務[ざいたくきんむ, zaitakukinmu] working at home, telecommuting
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

home ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากลับบ้าน[v. exp.] (ao klapbān) EN: take home FR: ramener à la maison
อาวาหมงคล[n. exp.] (āwāha mongk) EN: wedding ceremony held at the home of the groom FR:
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านคือวิมานของเรา[n. exp.] (bān kheū wi) EN: home sweet home FR:
บ้านเคลื่อนที่[n. exp.] (bān khleūoe) EN: mobile home FR:
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านแสนสุข[n. exp.] (bān saēn su) EN: home sweet home FR: maison du bonheur [f]
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home FR:
เบอร์บ้าน[n. exp.] (boē bān) EN: home number FR:
บริการส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [f]
บริการส่งถึงที่[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison sur place [f]
ชุดโฮมเธียเตอร์[n. exp.] (chut hōm th) EN: home theater FR: home theater [m]
ชุดเหย้า[n. exp.] (chut yao) EN: home jersey FR:
เด็กบ้านแตก[n. exp.] (dek bān taē) EN: broken home kid FR:
โฮมเธียเตอร์[n.] (høm thīatoē) EN: home theater ; home theatre ; home cinema FR:
เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร[n. exp.] (jaophanakng) EN: home economics officer FR:
การจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (kān jat son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [m]
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
การก่อสร้างบ้าน[n. exp.] (kān køsāng ) EN: home construction FR: construction d'une maison [f]
การตกแต่งบ้าน[n. exp.] (kān toktaen) EN: home decoration FR:
คหกรรมศาสตร์[n.] (khahakammas) EN: domestic science ; home economics FR:
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคห-[pref.] (khēha-) EN: home FR:
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหศาสตร์[n. exp.] (khēhasāt) EN: home economics FR: arts ménagers [mpl]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m]
เคหเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (khēhasetthā) EN: home economics FR:
คืนถิ่น[v. exp.] (kheūn thin) EN: return home FR:
โค้งสุดท้าย[n. (loc.)] (khōngsutthā) EN: final bend ; final curve ; home stretch FR:
ของตกแต่งบ้าน[n. exp.] (khøng tokta) EN: home decorations FR:
คู่บ้าน[n. exp.] (khū bān) EN: pride and joy of one's home ; pride and joy of one's village FR:
ความบันเทิงภายในบ้าน[n. exp.] (khwām banth) EN: home entertainment FR:
ไกลจากบ้าน[X] (klai jāk bā) EN: a long way from home FR:
กลับบ้าน[v. exp.] (klap bān) EN: go back home ; go home ; come back FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi ; regagner ses pénates (fig.) ; rentrer
ในบ้าน[adv.] (nai bān) EN: at home FR: à domicile ; à la maison
ในบ้านเรา[n. exp.] (nai bān rao) EN: at home FR: chez nous
หน้าแรก[n. exp.] (nā raēk) EN: front page ; home page FR: première page [f] ; une [f] ; couverture [f] ; page d'accueil [f]

home ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}community home
Genesungsheim {n}convalescent home
Wohnkultur {f}cultivation of home decor
Pflegestelle {f}foster home
Heimgang {m}going home
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Ferienhaus {n}holiday home
Erholungsheim {n}recreation home; holiday home
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.]
Heimfahrt {f}journey home
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker
Wöchnerinnenheim {n}maternity home
Irrenhaus {n}mental home
Nettolohn {m}take home pay
Altenpflegeheim {n}nursing home for the elderly
Pflegeheim {n}nursing home
Vaterhaus {n}parental home
Altenheim {n}retirement home
zweite Heimat {f}second home; home from home
Stubenhocker {m}stay at home
Ferienhaus {n}vacation home [Am.]
Rückreise {f} | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound
Tierheim {n}animal home; animal shelter
Hausfrau {f}homemaker
Eigenbedarf {m}home requirements
Hauspflege {f}home care
Heimat {f} | Richtung Heimathome | in homeward direction
Heimatdatei {f}home location register
Heimkehr {f}home coming; homecoming
Heimspiel {n}home game
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
obdachlos {adj} | obdachlos werdenhomeless | to be made homeless
Homöopathie {f} [med.]homeopathy [Am.]; homoeopathy [Br.]
Heimreise {f}homeward journey
Wohnwagen {m}mobile home; fahrbares Haus
Nettogehalt {n}take-home pay
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.]
Seniorenheim {n}home for the aged
Tachometer {m}speedometer; tachometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า home
Back to top