ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hometown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hometown*, -hometown-

hometown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hometown (n.) บ้านเดิม See also: บ้านเกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
English-Thai: Nontri Dictionary
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาติภูมิ (n.) hometown See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland Syn. ถิ่นที่เกิด, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน
ถิ่นที่เกิด (n.) hometown See also: place of birth, birthplace, motherland, fatherland Syn. ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเดิม (n.) hometown See also: native town Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, ภูมิลำเนา
พื้นเพ (n.) hometown Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด
ภูมิลำเนาเดิม (n.) hometown See also: domicile by birth Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
แหล่งเกิด (n.) hometown Syn. บ้านเกิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว
Welcome back to Glasgow, Scotland, where Manchester United leads 3- 1 over hometown Celtic.-ขอต้อนรับสู่กลาสโกว์, สก็อตแลนด์ ขณะที่ทีมแมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด... ... นำทีมเจ้าบ้านเซลติกส์3-1
Almost there, that's my hometown below us!ใกล้ถึงแล้ว นั้นเมืองที่ฉันอยู่
I just can't bear people in my hometown to think I've failed.ฉันไม่สามารถทำให้คนชื่นชมได้ คนที่บ้านเกิดฉันก็คิดว่าฉันล้มเหลว
My hometown is so poor, so it happenes a lot.บ้านฉันจน แล้วมันก็เกิดบ่อยๆ
It didn't look that different from Douglas, but I never wanted to punch my old hometown in the face.บุคคลผู้มีหน้าอันแสนหื่น ใช่ ฟังนะ... ฉันเสียใจด้วย
Tea is the hometown of pure water.ชาคือบ้านเกิดของน้ำบริสุทธิ์
I miss my hometown in Okinawa.ผมคิดถึงบ้านที่โอกินาว่า
My hometown is long gone.บ้านเกิดฉันมันไม่มีแล้วนะ
My hometown is gone.บ้านเกิดฉันไม่มีเหลือแล้วล่ะ
I miss my hometown and my grandmother.ฉันกำลังคิดถึงบ้านเกิด กับคุณย่าฉันอยู่นี่.

hometown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, 老乡 / 老鄉] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown
家乡[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, 家乡 / 家鄉] hometown; native place
故里[gù lǐ, ㄍㄨˋ ㄌㄧˇ, 故里] hometown; native place

hometown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームタウンディシジョン[, ho-mutaundeishijon] (n) hometown decision
御国自慢;お国自慢[おくにじまん, okunijiman] (n) boasting of one's hometown
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P)
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past

hometown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเดิม[n. exp.] (bān doēm) EN: hometown FR:
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meū) EN: hometown ; native town FR: ville natale [f] ; bercail [m] (fam.) ; pays natal [m] ; patrie [f]
ชาติภูมิ[n.] (chāttiphūm) EN: native land ; hometown FR:
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: hometown ; native FR:
ถิ่นอาศัย[n. exp.] (thin āsai) EN: habitat ; natural environment ; local residence ; hometown FR: habitat naturel [m]
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoē) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land ; starting point FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
ถิ่นฐาน[n. exp.] (thin thān) EN: native place ; hometown ; residence ; home ; home base ; permanent abode FR: lieu d'origine [m] ; résidence [f] ; maison [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hometown
Back to top