ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dwelling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dwelling*, -dwelling-

dwelling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dwelling (n.) บ้าน See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย Syn. house, residence
dwellingabode (n.) ที่อยู่อาศัย See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน Syn. abode, domicile, domicile, dwelling
English-Thai: HOPE Dictionary
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก
English-Thai: Nontri Dictionary
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwelling หน่วยที่อาศัย หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพักอาศัย (n.) dwelling See also: residence Syn. การพำนัก, การอาศัย
การพำนัก (n.) dwelling See also: residence Syn. การอาศัย, การพักอาศัย
การอยู่อาศัย (n.) dwelling See also: residence Syn. การพำนัก, การอาศัย, การพักอาศัย
การอาศัย (n.) dwelling See also: residence Syn. การพำนัก, การพักอาศัย
ที่อยู่ (n.) dwelling See also: residence, house, home
หลัง (clas.) dwelling See also: house
โอก (n.) dwelling See also: residence, house, home Syn. ที่อยู่
การอยู่ป่า (n.) forest dwelling
พนาลัย (n.) forest dwelling See also: forest habitation
พนาวาส (n.) forest dwelling Syn. การอยู่ป่า
วนาวาส (n.) forest dwelling See also: dwelling place in the forest Syn. วนาศรม
วนาศรม (n.) forest dwelling See also: dwelling place in the forest Syn. วนาวาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite an auspicious dwelling for a filthy, flying weasel.ออกจะหรูหราไปหน่อยนะ สำหรับไอ้หนูมีปีก
Sheriff, I can see your dwelling from here.นายอำเภอ ฉันเห็นบ้านนาย จากตรงนี้ด้วย
Make matters worse by dwelling on every little thing all our lives?ทำให้มันแย่ลงโดยการสร้างบ้าน ลงบนฐานที่เราทำไว้ไม่ดี?
It's a single soul dwelling in two bodies.มันคือที่พักจิตใจที่เดียวกันในบุคคลสองคน..
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป
As you've said repeatedly, there's little point in dwelling on the past.อย่างที่คุณพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมปลักอยู่กับอดีต
In that moment, the dwelling place of eternity, hearts and souls... became clear to me.ในขณะนั้น ที่พักสุดท้าย หัวใจ และวิญญาณ กระจ่างในความคิดของฉัน
I'm not dwelling on the past. I don't think you should either.ผมไม่อยากพูดถึงอดีต เหมือนคุณนั่นแหละ
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล
Name, lastname and dwelling places.ชื่อ นามสกุล และสถานที่อยู่
And the talk was of healing, of not dwelling in the past,และคุยกันเรื่องการเยียวยา ไม่ใช่ขุดคุ้ยประเด็นในอดีต
And vanish the wretched darkness that we may rid this dwelling of evil.และเหล่าความชั่วร้ายจากความมืดก็หายไป นั่นเราได้กำจัดความชั่วร้ายนี่แล้ว

dwelling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, 橧] dwelling on top of wooden stakes
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, 住处 / 住處] residence; dwelling; dwelling place
聚落[jù luò, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄛˋ, 聚落] settlement; dwelling place; town; village
[yuán, ㄩㄢˊ, 蚖] Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton
蚖虫[yuán chóng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, 蚖虫 / 蚖蟲] Protura (soil dwelling primitive hexapod)
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, 树栖 / 樹棲] arboreal; tree-dwelling
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
寓所[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, 寓所] dwelling
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 人家] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be
陋屋[lòu wū, ㄌㄡˋ , 陋屋] humble dwelling
栖息[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 栖息 / 棲息] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds)
蓬筚生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬筚生光 / 蓬篳生光] Your presence brings light to my humble dwelling
蓬荜生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬荜生光 / 蓬蓽生光] Your presence brings light to my humble dwelling

dwelling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドゥエリング[, doueringu] (n) dwelling
ドエリング[, doeringu] (n) dwelling
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world
仮宅[かりたく, karitaku] (n) temporary dwelling
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
磐座;岩座[いわくら, iwakura] (n) (arch) dwelling place of a god (usu. in reference to a large rock)
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world
仮設住宅[かせつじゅうたく, kasetsujuutaku] (n) temporary dwelling; temporary housing
[じゅう, juu] (n) dwelling; living; (P)
住まい(P);住居(P);住い[すまい(P);じゅうきょ(住居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P)
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat
内住[ないじゅう, naijuu] (n) indwelling (life)
内在[ないざい, naizai] (n,vs,adj-no) immanence; inherence; indwelling
内在性[ないざいせい, naizaisei] (n) immanence; inherence; indwelling
在住[ざいじゅう, zaijuu] (n,vs,n-suf) residing; living; dwelling; (P)
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is ..
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P)
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P)
居宅[きょたく, kyotaku] (n) residence; dwelling; home
底魚[そこうお, sokouo] (n) bottom-dwelling fish; demersal fish
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P)
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal)
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
発音器[はつおんき, hatsuonki] (n) sound-producing organ (esp. of land-dwelling vertebrates and insects)
穴居[けっきょ, kekkyo] (n,vs,adj-no) cave dwelling; troglodytism
竪穴式住居[たてあなしきじゅうきょ, tateanashikijuukyo] (n) pit dwelling; dugout
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand
野伏せり;野臥せり[のぶせり, nobuseri] (n) mountain-dwelling robber; brigand
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)

dwelling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
การอยู่อาศัย [n. exp.] (kān yū āsai) EN: dwelling ; residence FR: résidence [f]
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m]
กู่[n.] (kū) EN: monk's dwelling FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: cave dwelling snake ; cave dwelling rat snake ; stripe-tailed racer FR:
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer FR:
งูทางมะพร้าวหางดำ [n. exp.] (ngū thāngma) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer FR:
งูทางมะพร้าวถ้ำ [n. exp.] (ngū thāngma) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer FR:
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; habitation ; housing development FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
นิเวศ-[adj.] (niwētsa-) EN: dwelling ; residence ; habitation ; place FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
พนาลัย[n.] (phanālai) EN: forest dwelling FR:
พนาวาส[n.] (phanāwāt) EN: forest dwelling FR:
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
เสนาสนะ[n.] (sēnāsana) EN: dwelling ; lodging FR:
ที่พักอาศัย[n.] (thī phak ās) EN: homestead ; quarters ; dwelling FR:
ที่อยู่อาศัย [n.] (thīyū-āsai) EN: residence ; place of residence ; domicile ; dwelling ; homestead FR: résidence [f] ; domicile [m] ; logement [m]
วนาศรม[n.] (wanāsom) EN: forest dwelling FR:
วนาวาส[n.] (wanāwāt) EN: forest dwelling FR:
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānre) EN: houses ; residence ; dwellings FR:
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
หลัง[n.] (lang) EN: [classif.: houses, dwellings, mosquito nets, rafts] FR: [classif. : maisons, résidences, moustiquaires, radeaux]
หลังคา[n.] (langkhā) EN: [classif.: houses, dwellings] FR: [classif. : maisons, habitations, résidences]

dwelling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seesiedlung {f}lake dwelling
Mehrfamilienhaus {n}multiple dwelling (unit)
Wohngebäude {n}dwelling house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dwelling
Back to top