ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loneliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loneliness*, -loneliness-

loneliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loneliness (n.) ความเปล่าเปลี่ยว See also: ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, ความเงียบเหงา Syn. lonesomeness
English-Thai: Nontri Dictionary
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lonelinessความเหงา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความว้าเหว่ (n.) loneliness See also: solitude, desolation, isolation, seclusion
ความว้าเหว่ (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความเหงา
ความอ้างว้าง (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเปล่าเปลี่ยว (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเปลี่ยวใจ (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเหงา (n.) loneliness See also: solitude, desolation, isolation, seclusion Syn. ความว้าเหว่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he knows those who should have loved him tore him from his birthright... and threw him into loneliness and pain.แล้วตอนนี้เขาได้รู้ว่าคนที่ควรจะรักเขา กลับขยี้เขา ขังเขาไว้กับทุกข์ทรมาน
Don't be sad when the loneliness draws in closerอย่าเศร้าเมื่อความเหงาเข้ามาใกล้
Don't be sad when the loneliness draws in closer...อย่าเศร้าเมื่อความเหงาเข้ามาใกล้
Men with biceps of a mountain, men with loneliness of wolves, men with heated passion, men with warm hearts, that man is me.~กล้ามออกจะโต~ ~เด็ดเดี่ยวดั่งหมาป่า~ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ~
The loneliness of Sun Woo Wan, who else can understand?ความเปล่าเปลี่ยวของ ซัน วู วัน, ใครจะมาเข้าใจ?
"My loneliness also disappeared.""ความโดดเดี่ยวของฉันจะหายไป"
But I felt the loneliness behind her smile.แต่ ผมรูสึกถึงความเศร้าภายใต้รอยยิ้มนั้น
Your loneliness is spreading to your eyes.แต่แม่งมงาย หนูไม่รู้สิ
Because you taught me loneliness as an art form.เพราะพ่อสอนผมว่าความสันโดษเป็นศิลปะ
If you live with loneliness long enough,ถ้าคุณอยู่โดดเดี่ยวมานานมากพอ
I couldn't endure the loneliness after we broke up.ผมทนความเหงาหลังจากที่เราแยกกันไม่ได้
The stone temple was already millennia the soul of loneliness and lighting.วิหารอัคนีเป็นสถานที่จำศีล หานิพพานมาเป็นพันปี

loneliness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤单[gū dān, ㄍㄨ ㄉㄢ, 孤单 / 孤單] lone; loneliness

loneliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロンリネス[, ronrinesu] (n) loneliness
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness
孤独感[こどくかん, kodokukan] (n) sense of isolation; (feelings of) loneliness
寂しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See 寂しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness
寂しん坊;寂しんぼう[さびしんぼう, sabishinbou] (n) (uk) (See 寂しがり屋) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness
蕭蕭;蕭々[しょうしょう, shoushou] (adv-to,adj-t) drearily; with desolation; with loneliness (esp. the rain and wind)
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P)
寂しさ[さびしさ, sabishisa] (n) (feeling of) loneliness; desolation
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
寂寥;寂りょう[せきりょう, sekiryou] (n,adj-t,adv-to) loneliness; desolateness
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin

loneliness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เหงา[v. exp.] (kaē ngao) EN: do something against loneliness FR:
ความเงียบเหงา[n.] (khwām ngīep) EN: loneliness FR: solitude [f]
โรคกลัวการอยู่คนเดียว[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: autophobia ; fear of loneliness ; phobia of isolation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loneliness
Back to top