ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wandering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wandering*, -wandering-

wandering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wandering (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering (n.) การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: การพเนจร
wanderingly (adv.) โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจร (n.) wandering See also: rove
เตร่ (adv.) wanderingly
เตร็ดเตร่ (adv.) wanderingly
เลื่อนเปื้อน (adv.) with one´s thought wandering
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And while you're wandering through The heavenly blueเมื่อเธอเดินเตร่ไปในแดนสวรรค์
I started wandering around the house, looking for some keepsake.ฉันเริ่มเดินรอบ ๆ บ้าน,
He was just wandering around camp all day.แล้วคุณมองผมแบบนี้ทำไมกัน เพื่ออะไรกัน
You must be a wandering hunter? !นายน่ะเป็น นักล่างั้นหรือ?
# Poor wandering one #นักเดินทางผู้น่าสงสาร
When we were forced to come to New York I found myself for the first time without a home wandering the sewers, scavenging for whatever I could find.เมื่อเราถูกบังคับให้มาไปนิวยอร์ก ... ... ผมพบว่าตัวเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกลับบ้าน ... ... เดินท่อระบายน้ำไล่สิ่งที่ฉันสามารถหา
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด
Marnie Burke was found wandering around stark naked... laughing her ass off, flipped out.มาร์นี่ บาร์ค ถูกพบนอนเปลือยอยู่ในบ้าน เอาแต่หัวเราะเหมือนคนบ้า
I was found wandering around when I was eight years old.ฉันหลงทางแถวๆนี้ตั้งแต่อายุ 8 ปี
I was wandering through eXistenZ.ผมจะสงสัยเกี่ยวกับ เอ็กซิสเทนส์
Has anyone been wandering around here recently?ช่วงหลังมีใครมาวนเวียนแถวนี้บ้างไหม?
He was wandering around Il Mare when I found him.ตอนที่ฉันเจอมัน มันก็เดินไปเดินมาอยู่แถวๆ "อิล มาเร่" นี่ล่ะ

wandering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, 流离失所 / 流離失所] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, 游走 / 遊走] wandering (i.e. not fixed)
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering

wandering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana)
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
放浪生活[ほうろうせいかつ, hourouseikatsu] (n) (leading) a vagabond life; (leading) a wandering existence
浪人[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P)
渡信天翁[わたりあほうどり;ワタリアホウドリ, watariahoudori ; watariahoudori] (n) (uk) wandering albatross (Diomedea exulans)
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler
足任せ[あしまかせ, ashimakase] (n) walking wherever one's legs lead one; wandering
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P)
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P)
沙門[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) {Buddh} shramana (wandering monk)
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering
流浪[るろう, rurou] (n,vs) vagrancy; wandering; nomadism; (P)
遊走[ゆうそう, yuusou] (pref,adj-no) migrating; wandering; plano-; ambulato-

wandering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้ามปูหลุด[n. exp.] (kāmpūlut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew ; Tradescantia zebrinahort FR: Tradescantia zebrinahort
การจร[n.] (kānjøn) EN: wandering FR:
เลื่อนเปื้อน[adv.] (leūoenpeūoe) EN: with one's thought wandering FR:
แมลงปอบ้านหางแหลม[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Globe Skimmer ; Wandering Glider FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:
ตุหรัดตุเหร่[adv.] (turatturē) EN: aimlessly ; wandering about ; roaming around FR:

wandering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderalbatros {m} [ornith.]Wandering Albatros
Wanderpfeifgans {f} [ornith.]Wandering Whistling Duck
Wanderwasserläufer {m} [ornith.]Wandering Tattler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wandering
Back to top