ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abode*, -abode-

abode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abode (n.) บ้าน See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย Syn. house, dwelling, residence
English-Thai: HOPE Dictionary
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นฐาน (n.) abode See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย
ถิ่นที่อยู่อาศัย (n.) abode See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence
คันธกุฎี (n.) abode of Lord Buddha See also: resting-place of Buddha
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส
Just a reminder that you offered your lovely abode for the fashion's night out planning luncheon tomorrow.แค่โทร.มาเตือนว่าเธอมีข้อเสนออันแสนน่ารักรออยู่ สำหรับคืนแห่งแฟชั่นยาวไปจนถึงมื่อเที่ยงพรุ่งนี้
The greatest structure ever built, the intrepid men of The Night's Watch, the wintry abode of the White Walkers.สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี เหล่าผู้กล้าแห่งไนท์วอท์ช ที่พำนักท่ามกลาง หิมะของไวท์วอล์กเกอร์
It is. My humble abode has 62 bedrooms, 21 full bathrooms, and 18 half-baths.ก็ตามนั้น บ้านนี้มีห้องนอน 62 ห้อง 21 ห้องน้ำแบบเต็มรูปแบบ และห้องน้ำแบบธรรมดาอีก 18 ห้อง
After what he did, the man deserves to bleed. Y'all stay down there if you want. This will be our abode for the evening.หลังจากสิ่งที่มันทำ มันสมควรโดนแล้วหล่ะ พวกแกอยู่ข้างล่างนั่นก่อน เราจะพักกันที่นี่คืนนี้ก่อน
This palatial abode is the house that Vincent Swan paid for.ผมอยากให้ทีมงานทุกคนเป็นสักขีพยาน ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผม
Welcome to our humble abode.ยินดีต้อนรับ สู่บ้านน้อยของเรา
Welcome to my humble abode.ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่ต่ำต้อยของผม
Well welcome to my humble abodeยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเล็ก ๆ ของผม
Welcome to our humble abode.-พ่อก็ไม่รู้ ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันแสบอบอุ่นของเรา
Eh, Combo. Good to see you. Welcome to my humble abode.เอ๊ะ คอมโบ้ ดีใจที่ได้เจอนายว่ะ ขอต้อนรับสู่กระท่อมเพิิงหมาแหงนเล็กๆของฉันว่ะ
This is my humble abode.ทำกันที่นี่แหละ อาคารหลังน้อย

abode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, 蓬壶 / 蓬壺] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, 凶宅 / 兇宅] inauspicious abode; haunted house
蜗居[wō jū, ㄨㄛ ㄐㄩ, 蜗居 / 蝸居] snail's home; fig. humble abode
蜗庐[wō lú, ㄨㄛ ㄌㄨˊ, 蜗庐 / 蝸庐] snail's hut; fig. humble abode; my little hut

abode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode
拙宅[せったく, settaku] (n) (hum) one's home; one's humble abode
終の棲家;終の住処;終の栖;終のすみか;終の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode
宿り[やどり, yadori] (n,vs) lodging abode; shelter
寓居[ぐうきょ, guukyo] (n,vs) temporary abode; staying on a temporary basis
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut

abode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk (food, raiment, abode and medicine) FR:
คันธกุฎี[n.] (khanthakudī) EN: abode of Lord Buddha FR:
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
กระยาหงัน[n.] (krayā-ngan) EN: heaven ; celestial abode FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
นิมมานรดี[n.] (nimmānaradī) EN: the realm of the gods who rejoice in (their own) creations ; [name of the fifth heavenly abode of which Sunimmita is the king] FR:
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิวาสสถาน[n.] (niwātsathān) EN: abode ; lodging ; mansion FR:
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; habitation ; housing development FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
พิมาน[n.] (phimān) EN: paradise ; celestial abode FR:
สิทธิอาศัย[n.] (sitthi-āsai) EN: right of abode ; right of habitation ; right of residence FR: droit de résidence [m]
เทวาลัย[n.] (thēwālai) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple FR:
เทวสถาน[n.] (thēwasathān) EN: temple ; Abode of Gods FR: temple [m] ; lieu de culte [m]
เทวาวาส[n.] (thēwāwāt) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple FR:
ถิ่นฐาน[n. exp.] (thin thān) EN: native place ; hometown ; residence ; home ; home base ; permanent abode FR: lieu d'origine [m] ; résidence [f] ; maison [f]
วิมาน[n.] (wimān) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle FR: paradis [m]
ไกลาส[n. prop.] (Kailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
ไกรลาส[n. prop.] (Krailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abode
Back to top