ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motherland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motherland*, -motherland-

motherland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด Syn. homeland, mother country
motherland (n.) บ้านเกิด Syn. homeland
English-Thai: HOPE Dictionary
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิตุภูมิ (n.) motherland See also: fatherland, birthplace Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ
มาตุภูมิ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่ Ops. ปิตุภูมิ
มาตุภูมิ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่ Ops. ปิตุภูมิ
เมืองเกิด (n.) motherland See also: fatherland, birthplace Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, มาตุภูมิ
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
แผ่นดินแม่ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน Ops. ปิตุภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The motherland is still more important than me.แผ่นดินเกิดยังคงสำคัญกว่าฉันสินะ
Let's reunite in the motherland after its liberation.เราจะอยู่ด้วยกันในแผ่นดินเกิดหลังการปลดแอก
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
What liberation of motherland?ปลดแอกมาตุภูมิอะไรกั๊น ?
About how we're gonna deal with the motherland.ว่าเราจะทำยังไงกับนาผืนน้อย
.. long live the Motherland!ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินแม่!
Long live Motherland, she says.แล้วแม่ก็จะบอกว่า.. ขอให้ประเทศชาติจงเจริญ!
So long live Motherland!งั้นแผ่นดินแม่จงเจริญ!
Like you have survivor's guilt, like you wish you were back over there defending the motherland, right?คุณรู้สึกเสียใจที่หนีรอดออกมาได้ แบบว่าคุณอยากจะกลับไปที่นั่น เพื่อช่วยปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดใช่รึเปล่า?
After 16 years of tribulations, I've returned to my motherland.คุณซุนเราได้ยินว่าคุณกลับมา พร้อมเงินบริจาคมากมายมันเรื่องจริงหรือเปล่า
And now Keller claimed that he stole it to save it, return it to the motherland.และตอนนี้ เคลเลอร์อ้างว่า เขาขโมยมันเพื่อที่จะปกป้องมัน และคืนมันให้กับประเทศเจ้าของ
What's going to happen is you and Vlad are gonna take the $3 million and leave right now for Dulles to make your flight to the motherland.สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณและVlad กำลังจะเอาเงิน3ล้านนี้และไปจากที่นี่ทันที ที่สนามบินDullesเพื่อขึ้นเครื่องไปประเทศบ้านเกิดคุณ

motherland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, 祖国 / 祖國] homeland; motherland

motherland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マザーランド[, maza-rando] (n) motherland
祖国[そこく, sokoku] (n) motherland; fatherland; native country; (P)

motherland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
มาตุภูมิ[n.] (mātuphūm) EN: motherland FR:
มาตุเรศ[n.] (māturēt) EN: motherland FR:
แผ่นดินแม่[n. exp.] (phaendin ma) EN: motherland FR:
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
ถิ่นไทย[n. exp.] (thin Thai) EN: Thai motherland FR:

motherland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterland {n}motherland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motherland
Back to top