ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

residence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *residence*, -residence-

residence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
residence (n.) ที่อยู่อาศัย See also: ที่พัก, ถิ่นที่อยู่ Syn. domicile, house
residence (n.) การอยู่อาศัย
residencey (n.) ที่อยู่อาศัย
English-Thai: HOPE Dictionary
residence(เรส'ซิเดินซฺ) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,การอยู่อาศัย,การมีถิ่นที่อยู่,ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย, Syn. dwelling place,home
English-Thai: Nontri Dictionary
residence(n) ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,การอยู่อาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
residenceสถานที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุมรุม (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่พัก, ที่อาศัย
ทำเนียบ (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่พัก (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. บ้าน, ที่อยู่
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่อาศัย
ที่พักอาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่อยู่อาศัย
ที่พำนักพักพิง (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. ที่พัก, บ้าน
ที่อยู่ (n.) residence See also: domicile, dwelling place, home Syn. ที่อาศัยถาวร
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: abode Syn. ที่ทำการ
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่พักอาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่พัก
ที่อาศัย (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่อาศัย (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่พัก
ที่อาศัยถาวร (n.) residence See also: domicile, dwelling place, home Syn. ที่อยู่
บ้านพัก (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่
บ้านพักอาศัย (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก
สำนัก (n.) residence See also: abode Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ
And without a job, a residence or legal tender, that's what you're gonna be, man.และไม่มีงานทำที่อยู่อาศัยหรือตามกฎหมายว่าเ​​ป็นสิ่งที่คุณจะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
She is happy, then. And her residence there will probably be of some duration.งั้นหล่อนก็มีความสุขแล้วล่ะ แล้วความเป็นอยู่ของหล่อนที่นั่นก็คงเหมาะสมกับชั่วขณะนี้
It was the earthly residence of our God.นั่นคือที่ประทับบนโลก ของพระเจ้าของเรา
Someone who has taken up permanent residence in the valley?เป็นบางคนที่มีที่อยู่ในหุบเขา?
I will look for a residence nearby so if you ever need anything, Sir....ตนจะหาที่พักใกล้ๆ... เผื่อว่าท่านจะต้องการอะไร
Good day, would this be the residence of the great wizard, Pendragon?สวัสดีครับ นี่คือที่พักของพ่อมด Pendragon ใช่มั้ยครับ
I have chosen an Opus Dei residence for the exchange.ข้าเลือกสถานที่แลกเปลี่ยนเป็นบ้านโอปุส เดอิ นะ
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย
Yes, well, we maintain a permanent residence nearby.เราไม่รู้ว่าที่ตรงนี้ มีเจ้าของแล้ว อ่อ ใช่..
And then ATF takes up permanent residence in our collective rectums.แล้วจากนั้นหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ตามกลิ่นตูดมาถึงกลุ่มของพวกเรา
Is this the residence of porter scavo?นี่ใช่ที่อยู่ของ พอตเตอร์ สกาโว่มั้ย?

residence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掖庭[yē tíng, ㄧㄝ ㄊㄧㄥˊ, 掖庭] palace residence of concubine; palace office
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 公馆 / 公館] residence (of sb rich or important); mansion
居住证[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ, 居住证 / 居住證] residence permit
居留证[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, 居留证 / 居留證] residence permit
[xǐ, ㄒㄧˇ, 徙] change one's residence
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 居住地] current address; place of residence
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常住] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
住舍[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, 住舍] house; residence
宅子[zhái zi, ㄓㄞˊ ㄗ˙, 宅子] house; residence
宅舍[zhái shè, ㄓㄞˊ ㄕㄜˋ, 宅舍] house; residence
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, 府第] mansion house; official residence
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, 府邸] mansion house; official residence
住宅[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, 住宅] residence; tenement
住家[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, 住家] residence; household; to reside
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, 住处 / 住處] residence; dwelling; dwelling place
[zhái, ㄓㄞˊ, 宅] residence
[yù, ㄩˋ, 寓] reside; residence
居所[jū suǒ, ㄐㄩ ㄙㄨㄛˇ, 居所] residence
居留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, 居留] residence; to reside
[shè, ㄕㄜˋ, 舍] residence
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)

residence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter
大使公邸[たいしこうてい, taishikoutei] (n) ambassador's residence
居住権[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.)
居住許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住許可書) residence permit
居住許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit
居住証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence
居所;居どこ;居処[いどころ(居所);きょしょ(居所;居処);いどこ(居所;居どこ), idokoro ( idokoro ); kyosho ( idokoro ; kyo tokoro ); idoko ( idokoro ; kyo doko )] (n) (1) whereabouts; address; (2) (きょしょ only) place of temporary residence
常御所[つねのごしょ, tsunenogosho] (n) (1) (See 寝殿造) room or pavilion of residence for the master of the house (Heian period palatial-style architecture); (2) room where the emperor usually lives in the imperial palace
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
民泊[みんぱく, minpaku] (n) private residence temporarily taking lodgers
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period)
藩邸[はんてい, hantei] (n) residence maintained by a daimyo in Edo
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence
住まい(P);住居(P);住い[すまい(P);じゅうきょ(住居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat
住み所[すみどころ, sumidokoro] (n) residence; address; domicile
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P)
在地[ざいち, zaichi] (n) (1) residence; (2) (See 在郷) countryside
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P)
寄留[きりゅう, kiryuu] (n,vs) temporary residence; sojourn
居宅[きょたく, kyotaku] (n) residence; dwelling; home
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P)
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P)
永住権[えいじゅうけん, eijuuken] (n) permanent residence; denizenship
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era
皇后宮[こうごうぐう, kougouguu] (n) (1) empress's residence; (2) (See 皇后) empress
豪邸[ごうてい, goutei] (n) palatial residence; stately mansion
貴方[きほう, kihou] (n) (1) (hon) your home; your residence; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to one's equal; epistolary style)
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n,vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence

residence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānre) EN: houses ; residence ; dwellings FR:
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: residence permit FR:
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters FR: résidence officielle [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk) EN: weekend house FR: résidence secondaire [f] ; seconde résidence [f] (Belg.) ; maison de vacances [f]
ชุมรุม[n.] (chumrum) EN: residence FR: résidence [f]
หอมหาลัย[n. exp.] (hø mahālai) EN: university dormitory FR: cité universitaire [f] ; résidence universitaire [f] ; kots [mpl] (Belg.)
หอพักนักศึกษา[n. exp.] (høphak naks) EN: dorm FR: foyer d'étudiants [m] ; résidence universitaire [f]
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence FR: résidence officielle [f]
จวนผู้ว่า[n. exp.] (jūan phūwā) EN: provincial governor's residence FR:
การจำพรรษา[n.] (kān jamphan) EN: Vassa-residence ; rains residence FR:
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
การย้ายภูมีลำเนา[n. exp.] (kān yāi phū) EN: change of residence FR:
การอยู่อาศัย [n. exp.] (kān yū āsai) EN: dwelling ; residence FR: résidence [f]
คฤหาสน์[n.] (khareuhāt) EN: mansion ; large house ; fine house ; residence FR:
เคหะ[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหา[n.] (khēhā) EN: home ; residence ; dwelling place ; house ; housing ; abode FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m]
คุ้ม[n.] (khum) EN: residence of a Lao prince in the north of Thailand FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
หลักแหล่ง[n.] (laklaeng) EN: residence FR:
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence FR:
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; habitation ; housing development FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
นิเวศ-[adj.] (niwētsa-) EN: dwelling ; residence ; habitation ; place FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
พระราชวัง[n.] (phrarātchaw) EN: royal residence ; royal palace ; royal castle FR: palais royal [m] ; résidence royale [f] ; château royal [m]
พระตำหนัก[n.] (phratamnak) EN: King's residence FR:
พระที่นั่ง[n.] (phra thīnan) EN: throne-hall ; throne FR: trône [m] ; résidence royale [f]
ประทับ[v.] (prathap) EN: be in residence ; reside FR:
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; spend the night ; be in residence FR: passer la nuit
ประทับอยู่[v. exp.] (prathap yū) EN: be in residence FR:
ประทับอยู่ในวัง[v. exp.] (prathap yū ) EN: be in residence at the palace FR:

residence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit
Verweildauer {f}resting time; residence time
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Residenzeinheit {f}residence device
Aufenthaltsgenehmigung {f}residence permit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า residence
Back to top